หนองบัวลำภู-ผู้ว่าเมืองลุ่มภูเชิญชวนให้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19

แม่เมืองลำภู เป็นห่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เชิญชวนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง ครอบครัว และสังคม ให้ปลอดภัยจากโควิด 19

เมื่อวันก่อน นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า จากรายงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู ถึงผลการลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โควิด-19 ประจำวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ทราบว่า จังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดเป้าหมายฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน จำนวน 137,743 ราย ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 3,188 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.31

โดยแบ่งเป็นการลงทะเบียน ผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม 850 ราย ผ่านเจ้าหน้าที่ 2,338 ราย อำเภอที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดคือ อ.นาวัง เป้าหมาย 6,840 คน ลงทะเบียน 407 คน คิดเป็นร้อยละ 5.95 รองลงมาคือ อ.โนนสัง เป้าหมาย 7,920 คน ลงทะเบียน 315 คน คิดเป็นร้อยละ 3.97 อ.สุวรรณคูหา เป้าหมาย 16,200 คน ลงทะเบียน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 2.61 อ.ศรีบุญเรือง เป้าหมาย 28,360 คน ลงทะเบียน 620 คน คิดเป็นร้อยละ 2.18 อ.นากลาง เป้าหมาย 20,063 คน ลงทะเบียน 386 คน คิดเป็นร้อยละ 1.92 อ.เมืองหนองบัวลำภู เป้าหมาย 58,360 คน ลงทะเบียน 1,036 คน คิดเป็นร้อยละ 1.77

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวต่อว่า จากตัวเลขการจองฉีดวัคซีนของจังหวัดหนองบัวลำภู มีเพียงร้อยละ 2.31 ของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก การฉีดวัคซีนจะเป็นผลดีต่อร่างกายเพราะจะทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรค ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิด 19 จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูไปจองฉีดวัคซีนกันให้มากที่สุด โดยสามารถจองผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม หรือ จองผ่านเจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลประจำจังหวัด โรงพยาบาลประจำอำเภอ หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ทุกแห่งได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู