ขอนแก่น-รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก ตามนโยบายพื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นประชาชน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เริ่มจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นวันแรก โดยมีการซักซ้อมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความมั่นใจในบริการที่ดี มีความปลอดภัย ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในรอบแรก จำนวน 10,000 โด๊ส (Doses) เพื่อขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีกุล่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ซึ่ง นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก พร้อมกับได้นำบุคลากรโรงพยาบาลสิรินธรฯ รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต่อๆ ไปด้วย

นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร กล่าวว่า โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยบริหารจัดการร่วมบริการฉีดซีนโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น (Node) ได้รับจัดสรรจากการกระจายวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้อซิโนแวค (Sinovac) จำนวน 640 โด๊ส (Doses) เพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 320 คน ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอบ้านแฮด (โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น) 96 คน 2.อำเภอมัญจาคีรี 76 คน 3.อำเภอพระยืน 72 คน 4.อำเภอบ้านฝาง 46 คน 5.อำเภอโคกโพธิ์ชัย 30 คน โดยมีแผนในการฉีดวัคซีน 120 คนต่อวัน ภาคเช้า 60 คน และภาคบ่าย 60 คน ในวันที่ 7-9 เมษายน 2564 รวม 3 วัน

ในขณะที่ ดร.นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้มอบหมายให้ นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล เภสัชกรเชี่ยวชาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ที่โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยมี นพ.ภัทรนนท์ บุณยอุดมศาสตร์ มิสเตอร์โควิด-19 และคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิรินธรฯ ให้การต้อนรับและรายงานความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พบว่า ระบบเฝ้าระวังภาวะ
แทรกซ้อนและความปลอดภัยดีเยี่ยม สถานที่ให้บริการกว้างขวางเหมาะสม ระบบขั้นตอน ราบรื่น มีนำทคโนโลยีมาช่วยในการจัดบริการได้อย่างสร้างสรรค์ด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น