นครพนม-เกษตรนครพนม นำเทคโนโลยีการผลิตสับปะรด GI ช่วยชาวสวนสับปะรด เพิ่มคุณภาพการผลิตสับปะรดในฤดู และนอกฤดู

 


(วันนี้ 2 เมษายน 2564) เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดเวทีเรียนรู้การผลิตสับปะรด GI ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครพนม กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการผลิตสับปะรด GI ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดทั้งใน และนอกฤดูอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการผลิตสับปะรดของในพื้นที่ให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งมีเกษตรกรที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 120 คน
นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนมให้ความสำคัญในอาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดนครพนมที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกร เช่น ข้าว ยางพารา สับปะรด ลิ้นจี่ เป็นต้น สำหรับสับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งที่มีพื้นที่เหมาะสมในการปลูกที่อำเภอ ท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค์ สับปะรดของจังหวัดนครพนมเป็นสับปะรดที่มีคุณภาพ รสชาติหวานฉ่ำ กลิ่นหอม ไม่กัดลิ้น ตาตื้น ซึ่งเป็นลักษณ์เฉพาะถิ่น ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ โดยปัจจุบันมีเกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดหวานท่าอุเทนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการปลูกยางพาราที่มีราคาต่ำมาปลูกสับปะรดมากขึ้น และมีราคาจำหน่ายหน้าสวนที่สูง ในส่วนของข้อดีของสับปะรดอยู่ที่ให้ผลผลิตติดต่อกันถึง 3 ปี ให้ลูกดก รสหวานฉ่ำ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดือน มี.ค.- พ.ค. โดยจะมีพ่อค้าจาก มุกดาหาร อุบลฯ ร้อยเอ็ด และยโสธร มารับซื้อถึงสวน จึงนับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรในพื้นที่เป็นจำนวนมากในทุกๆปี อีกทั้งผู้บริโภคเป็นที่ชื่นชอบในด้านรสชาติ และคุณภาพของผลผลิต จึงทำให้สับปะรดท่าอุเทนได้รับการยอมรับเป็นอย่างมาก
สับปะรดท่าอุเทน (Tha Uthen Pineapple) คือ สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียปลูกในภูมิประเทศที่เหมาะสม ทั้งสภาพภูมิประเทศ ที่เป็นลูกคลื่น ลอนตื้น ดินร่วนปนทราย ภูมิอากาศมีฝนตกสม่ำเสมอตลอดปี ส่งผลต่อคุณภาพสับปะรด แม้ไม่มีการรดน้ำเพิ่มเติมผลผลิตที่ได้ก็ยังหวานฉ่ำ ผนวกกับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ รวมถึงภูมิปัญญาความเอาใจใส่ในการจัดการ การปกป้องผลผลิตไม่ให้โดนแดด ทำให้ได้สับปะรดที่มีเนื้อละเอียดแน่นสีเหลืองเข้ม ตาตื้น รสชาติหวานฉ่ำ กลิ่นหอม ไม่กัดลิ้น และไม่ระคายคอ แกนหวาน กรอบรับประทานได้ แตกต่างไปจากพันธุ์เดิม สับปะรดท่าอุเทน ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเวลา 2 ปี ช้อน จากการประกวดสับปะรดระดับประเทศของกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี พ.ศ. 2548 และ 2549 และได้รับการขึ้นทะเบียน “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)” สับปะรดท่าอุเทน (Tha Uthen Pineapple) จากกรมทรัพย์สินปัญญา ปี พ.ศ. 2557
กิจกรรมในวันนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกสับปะรด ในด้านของการผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสับปะรดในฤดู และนอกฤดู ให้มีความปลอดภัยและมาตรฐานในทุกขั้นตอนของการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านการตลาดมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกต่ำจากพ่อค้าคนกลางในช่วงที่ผลผลิตมีจำนวนมากได้ ทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการกระบวนการผลิต และผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังยังมีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตสับปะรดให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคยิ่งขึ้น

ภาพ/ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม