นครพนม(ชมคลิป)จิตอาสานครพนมพร้อมใจทำความสะอาดลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก

จิตอาสานครพนมพร้อมใจทำความสะอาดลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปรับแต่งภูมิทัศน์ ถนนหนองญาติ – นาแก เนื่องในโอกาสวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
วันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่จังหวัดนครพนม นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ที่ตลอดรัชสมัยของพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งจนกาลปัจจุบัน และด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศลึกซึ้ง พระปรีชาญาณอันกว้างไกล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้ากับต่างประเทศ โดยทรงสนพระราชหฤทัยและเชี่ยวชาญในการต่อเรือสินค้า หรือที่เรียกว่าการค้าสำเภาไปค้าขายกับต่างประเทศ ด้วยทรงตระหนักว่าการค้าขายกับต่างประเทศทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพมั่นคง และทำให้รัฐมีรายได้มากขึ้น และด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกล แม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตไปแล้วพระองค์ก็ยังมีส่วนช่วยเหลือประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตทางการเมืองระหว่างประเทศ ที่เรียกว่าวิกฤตการณ์ร.ศ. 112 หรือ สงครามฝรั่งเศส – สยาม ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเงินถุงแดงที่พระองค์ทรงเก็บสะสมไว้ได้ถูกนำมาใช้จ่ายเป็นค่าปรับในวิกฤตการณ์ดังกล่าว ทำให้ประเทศรอดพ้นวิกฤตการณ์มาได้
และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครพนม จึงได้พร้อมใจกัน ประกอบกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ เนื่องในวันที่รำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 ด้วยการร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะสิ่งกีดขวางการจราจร ตามถนนทางหลวง สายหนองญาติ – นาแก และฉีดน้ำทำความสะอาดถนนช่วงตั้งแต่สามแยกไฟแดงหนองญาติจนถึงบริเวณหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม ซึ่งเป็นช่วงที่มีชุมชนหนาแน่น เพื่อเป็นการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ปะปนอยู่ในอากาศทำให้ประชาชนในชุมชนและประชาชนที่สัญจรไปมาบนถนนเส้นนี้ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง