ขอนแก่น-งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง “มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ 2564 : Amazing Central E-SAN Fair 2021”

เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ 2564 : Amazing Central E-SAN Fair 2021” โดยมีนายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ พาณิชย์จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการค้า ผู้แทนส่วนราชการและภาคเอกชน ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติร่วมงาน

งาน “มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ 2564 : Amazing Central E-SAN Fair 2021” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 4 เมษายน 2564 ในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพ จากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวม 50 คูหา การจัดนิทรรศการของดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวมทั้ง กิจกรรมส่งเสริมการขาย การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน กิจกรรมบันเทิงทุกวัน เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริม เพิ่มช่องทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าสินค้าจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่จะช่วยสนับสนุน และผลักดันให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้

นายเจนณรงค์ ศรีอินทร์ พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า งาน “มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ 2564 : Amazing Central E-SAN Fair 2021” จัดขึ้นโดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์กลางของภาคอีสาน และเป็นศูนย์กลางของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor มียุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนา คือ นวัตกรรมนำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์และระบบราง เชื่อมโยงการการค้า การบริการ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ด้วยการนำสินค้าและบริการที่คุณภาพของกลุ่มจังหวัด มาจัดแสดงและจำหน่ายเพื่อเป็นการเชื่อมโยงตลาด ให้ผู้สนใจ ได้เลือกซื้อ เลือกชม ชิม ช็อป แบบใกล้บ้าน

“สำหรับกิจกรรมภายในงาน “มหกรรมของดีร้อยแก่นสารสินธุ์ 2564 : Amazing Central E-San Fair 2021” ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพจากจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้น 50 คูหา การจัดนิทรรศการของดีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รวมทั้ง กิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรม และความบันเทิงตลอดงาน”