หนองบัวลำภู-นอ.นากลางรับมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 64 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 64 ที่หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการไทย เข้มแข็งในความดี มีจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน”โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู ข้าราชการ ลูกจ้าง ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรม
นายพิชัย พาศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าปีนี้ ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ)ให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 และเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ.2563 โดยผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) จำนวน 3 รายและข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 11 ราย
สำหรับการจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตลอดจนให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น
สำหรับการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนได้เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ 2522 เป็นต้นมาโดยถือเอาวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันข้าราชการพลเรือนเนื่องจากเป็นวันที่ได้มีประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับแรกคือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2471 นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องแสดงถึงความกตัญญูธิดาคุณสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ในพระมหาจักรีวงศ์ ซึ่งเป็นผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทยสมัยใหม่ขึ้นมา
ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภูได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มที่ 1 ได้แก่ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง ระดับอำนวยการสูง สังกัด ที่ทำการปกครองอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู และเมื่อเร็วๆนี้ได้รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ นายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้า และลดปัจจัยเสี่ยง ของ สสส.และกระทรวงมหาดไทย
และ นายแพทย์สุริยันต์ ปัญหาราช นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ สังกัด โรงพยาบาลหนองบัวลำภู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู กลุ่มที่ 2 นางณัฐพร เกตุแก้ว ครูระดับชำนาญการพิเศษ สังกัด โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด หนองบัวลำภู จำนวน 3 ราย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ) มอบเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือน ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ต่อไป
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู