มหาสารคาม-ชป.6 ระดมเครื่องจักรขุดร่องชักน้ำ เติมน้ำดิบผลิตประปาเทศบาลตำบลเชียงยืน

สำนักงานชลประทานที่ 6 สนับสนุนเครื่องจักรขุดร่องชักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเทวราช เติมน้ำดิบให้ประปาเทศบาลตำบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับผลิตประปาไปจนถึงต้นฤดูฝน

นายไชยวิชญ์ กัณหะยุวะ รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช ตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานมหาสารคาม ความจุเก็บกัก 1.65 ล้าน ลบ.ม. สำหรับใช้ในการส่งน้ำสนับสนุนการเกษตรในพื้นที่อำเภอเชียงยืนประมาณ 1,500 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เมื่อสิ้นฤดูฝนที่ผ่านมา (1พ.ย.63) อ่างฯหนองเทวราช มีปริมาณน้ำเก็บกักเหลืออยู่เพียง 700,000 ลบ.ม. ซึ่งจะต้องใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงยืน จำนวน 1,000 ครัวเรือน มีความต้องการใช้น้ำประมาณวันละ 1,700 ลบ.ม. ปัจจุบัน (30 มี.ค. 64) อ่างเก็บน้ำหนองเทวราช มีปริมาณน้ำเก็บกักเหลืออยู่ประมาณ 300,000 ลบ.ม. เป็นน้ำใช้การได้เพียง 100,000 ลบ.ม. คาดการณ์ว่าจะสามารถนำมาใช้ผลิตน้ำประปาได้ถึงแค่ปลายเดือนเมษายนนี้เท่านั้น
สำนักงานชลประทานที่ 6 จึงได้สนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเข้าไปขุดร่องชักน้ำความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อดึงน้ำจากแหล่งน้ำสำรองที่ได้ขุดลอกไว้ด้านเหนืออ่างฯ หนองเทวราช ซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 120,000 ลบ.ม. มาเติมลงในอ่างฯหนองเทวราช ทำให้มีปริมาณน้ำเก็บกักจากเดิม 300,000 ลบ.ม. เพิ่มเป็น 420,000 ลบ.ม. ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำดิบเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลเชียงยืนไปจนถึงช่วงต้นฤดูฝน

ด้านนายสรายุทธ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม กล่าวว่า โครงการชลประทานมหาสารคาม ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างฯหนองเทวราชอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้แจ้งให้เทศบาลตำบลเชียงยืน และหน่วยงานในท้องถิ่นได้ทราบสถานการณ์น้ำมาโดยตลอด พร้อมร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาว โดยในระยะเร่งด่วนได้ดำเนินการขุดร่องชักน้ำเพื่อดึงน้ำมาเติมในอ่างฯหนองเทวราชแล้ว ส่วนในระยะยาวได้มีแผนในการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำหนองเทวราช เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำ ทั้งนี้ เพื่อให้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค จึงขอความร่วมมือจากผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า แบ่งปันกันอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภคไปตลอดฤดูแล้งนี้