(ชมคลิป)จังหวัดเลยงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 30 มี.ค.64 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดเลย มีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมงาน
นายอภิชาต สะบู่แก้ว ผู้ช่วยแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ได้เห็นความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานในชุมชนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมมาโดยตลอด จนเป็นที่ยอมรับขององค์การอนามัยโลก และทุกประเทศทั่วโลก จากผลงานที่โดดเด่นในการเป็นทัพหน้าในการป้องกันโรคโควิด-19 ทำให้ประเทศไทยรอดพ้นจากภาวะวิกฤติ
เนื่องในงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ จังหวัดเลย จึงได้จัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข จังหวัดเลย ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้ง เพื่อเป็นการเสริมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ ในการเป็นต้นแบบ ด้านสุขภาพ และสร้างกระแสความเคลื่อนไหวของประชาชนให้มีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพ ในชุมชน
โดยมีกิจกรรมเป็นการบูรณาการงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ที่จำเป็นต้องอาศัยพลังจาก อสม.ในการดำเนินงานจึงจะสำเร็จลุล่วงไปได้ คือ โครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD Loei Model โครงการคนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน โครงการก้าวท้าใจ โครงการ อสม.รู้กัญชา และโครงการ อสม. บอกต่อวัคซีน อสม. ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกอำเภอ จำนวน 500 คน


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /