หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ศรีบุญเรือง เมืองคนดีศรีบุญเรืองวิทย์ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมในระดับ จังหวัด

ลูกศรีบุญเรือง เมืองคนดีศรีบุญเรืองวิทย์ คว้า 2 รางวัลชนะเลิศการประกวดบรรยายธรรมในระดับ จังหวัดหนองบัวลำภู ขณะที่เจ้าคุณราชฯใจดีแจกเงินทุนเนื่องในวันคล้ายวันเกิด (20 มีค.64)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 17 มีค.ที่ผ่านมา ณ ศาลาเจ้าแม่กวนอิม วัดพัชรกิติยาภาราม ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประกวดบรรยายธรรม ในระดับจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดขึ้นโดยมีนักเรียนจากสถานศึกษาของจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งเข้าร่วมการประกวดบรรยายธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดการประกวดบรรยายธรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ผ่านกระบวนการบรรยายธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในอันที่จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

เพื่อเป็นข้อมูลในการบรรยายธรรมตลอดจนได้ฝึกฝนทักษะการพูดต่อที่ชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการปฏิบัติมารยาทในศาสนพิธี จนเกิดการสืบสานและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา
ในการประกวดการบรรยายธรรมครั้งนี้ ในระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 ชนะเลิศได้แก่ ดญ.บุญยวีย์ โพธิ์สุดาตา จากโรงเรียนหนองบัววิทยายน รองอันดับ 1 ดญ.สุภิศรา โอดพิมพ์ โรงเรียนบ้านโนนใหมโนนศิลา และรองอันดับ 2 ดช.อภิรักษ์ หาวงษ์ โรงบ้านโนนใหมโนนศิลา ระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 ชนะเลิศได้แก่ ดญ.นารีรัตน์ เห็นสีดา จากโรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว รองอันดับ 1 ดญ.กาญจนศิริ ณะเสน โรงเรียนบ้านโนนใหมโนนศิลา รองอันดับ 2 ดช.ธนวัฒน์ เด็นจันทึก โรงเรียนบ้านหินตั้งบังพระจันทร์
ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3 ชนะเลิศได้แก่ น.ส.พิมพ์วิภา กาขาว จากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รองอันดับ 1 น.ส.กรรณิการ มั่นคง โรงเรียนหนองบัววิทยายน รองอันดับ 2 น.ส.รัตน์สุดา บุญเกิด โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร และระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ชนะเลิศได้แก่ น.ส.นาตาชา ชาตัน จากโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รองอันดับ 1 น.ส.สิริรัตน์ จันทา โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร รองอันดับ 2 น.ส.วราภรณ์ เพ็งพล โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารภายหลังเสร็จสิ้นการประกวด พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศตามลำดับ พร้อมมอบเงินเป็นทุนใช้จ่ายในการเล่าเรียนและสิ่งของเครื่องใช้ ที่จำเป็นให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมประกวดทุกคน ท่ามกลางเสียงอนุโมทนาสาธุในเมตตาจิตที่พระราชวชิรธาดา ได้มอบเงินให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดการบรรยายธรรม เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่านเจ้าคุณราชฯ
หลังจากนั้นคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไปศึกษาและดูงานเรือนจำชั่วคราวบ้านห้วยเตย ภายในวัดพัชรกิติยาภาราม ที่วัดพัชรกิติยาภาราม บริจาคให้ จำนวน 20 ไร่ เพื่อใช้ซึ่งเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกพืชผัก สวนครัว การเลี้ยงสัตว์และฝึกอาชีพ เพื่อเป็นการคืนคนดีให้กับสังคม และเป็นเรือนจำเชิงท่องเที่ยวการเกษตร ของกระทรวงยุติธรรม ภายใต้การกำกับดูแลของเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู และวัดพัชรกิติยาภาราม

สำหรับพระราชวชิรธาดา(วีระ นิรุตฺติเมธี)เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2513 เป็นชาวหนองบัวลำภู โดยกำเนิด จบการศึกษานักธรรมชั้น เอก,ป.ธ. 6 ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) และ พุทธศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว (พระอารามหลวง)บ้านนามะเฟือง ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
โดยปัจจุบันกำกับดูแลการปฏิสังขรณ์วัดพัชรกิติยาภาราม บ้านเพ๊กเฟื้อย ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู และเนื่องในวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนมงคลครบ 51 ปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเพิ่มพูนกุศลบุญราศีให้แก่พระเดชพระคุณท่าน พระราชวชิรธาดา พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู ตลอดจนศิษยานุศิษย์ ขอให้พระราชวชิรธาดา จงเจริญในธรรม สืบสานพระพุทธศาสนายิ่งมงคลสืบไป

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู