(ชมคลิป)จังหวัดเลยเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เลขที่ 91 หมู่ 17 บ้านโนนกกหาด ต. ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ของนายปรีชา การมงคล เกษตรกร มีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน” ถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร” และนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุง , ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร ประชาชน ร่วมงานนับร้อยคน
นายประดิษฐ์ อินตาพรม เกษตรจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในระดับชุมชนอำเภอละ 1 ศูนย์ รวม 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชน ที่สนใจในด้านการเกษตรต่าง ๆ จากสถานที่จริง โดยเรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ที่ทำอาชีพการเกษตรและประสบผลสำเร็จ และจากฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตที่ได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม พร้อมทั้งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเกษตรกรนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง โดยจัดให้มีฐานเรียนรู้ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดงานในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากการจัดครั้งก่อน ๆ โดยมีกำหนด 1 วัน เกษตรกรร่วมงานจำนวน 100 คน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย ศพก.อำเภอวังสะพุง ฐานเรียนรู้ด้านประมง โดยสำนักงานประมงจังหวัดเลย ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ฐานเรียนรู้ด้านบัญชีครัวเรือน โดย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย ฐานเรียนรู้การลดต้นทุนอ้อยโรงงาน โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย ฐานเรียนรู้การผลิตและการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสด โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย ฐานเรียนรู้การปลูกพืชผัก ไม้ผลเมืองหนาว โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) ฐานเรียนรู้เรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเลย ฐานเรียนรู้เรื่อง สารชีวภัณฑ์ โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /