ขอนแก่น–สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จัดงานวันนักข่าว มุ่งสู่ การสื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน ทันยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสุวิทย์ อิ่มใจ อุปนายกสมาคมฯ ฝ่ายโทรทัศน์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ด้วยวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันนักข่าว หรือวันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ และตามธรรมเนียมปฏิบัติของทุกปี สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จะจัดกิจกรรมงานวันนักข่าวจังหวัดขอนแก่นขึ้น สำหรับในปี 2564 นี้ แม้ว่าจะยังอยู่ในสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ตกลงมีความเห็นร่วมกันว่า ควรจะดำเนินการจัดงานนี้ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 นี้

โดยมีกิจกรรม มีดังนี้ 1.พิธีทำบุญถวายสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้แก่นักข่าวผู้ล่วงลับ ณ วัดป่าวิเวกธรรม ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น นำโดย ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น 2.ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2564 จากนั้นในช่วงเย็น 3.จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานประจำปี ร่วมกันของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมฯ ณ ศูนย์ข่าวทานตะวัน ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น

ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ เลขาธิการสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น วาระปี พ.ศ.2563-2565 มีวิสัยทัศน์(Vision) เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านสื่อมวลชน เพื่อการพัฒนาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดขอนแก่น ด้วยค่านิยมหลัก(Core Value) สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน ทันยุคดิจิทัล(Communicate, Create, Share, Digital) ด้วยนโยบายการบริหารงาน คือ 1.พัฒนาสวัสดิการของสมาชิกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นให้ดียิ่งขึ้น 2.พัฒนาปรับปรุง สถานที่ทำการของสมาคมให้มีความพร้อมในการทำงาน รองรับการเข้าสู่สังคมดิจิทัล 3.สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของประชาชนโดยทั่วไป 4.ส่งเสริมให้มีสมาชิกมีความประพฤติตามมาตรฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพด้านสื่อมวลชน 5.เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานทุกระดับในจังหวัดขอนแก่นให้มากขึ้น 6.พัฒนาการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย.