อุบลราชธานี-ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม อำเภอเดชอุดม

5 มีนาคม 2564 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี นายอำเภอเดชอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ประธานกรรมมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะในการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนการให้การสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการให้เป็นโรงพยาบาลตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบ เพื่อสนองพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดี ให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้ โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันในปี 2564 ทั้งนี้ได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน