ขอนแก่น-ชป.6 เพิ่มการระบายน้ำ 5 เขื่อนหลักอีสานกลาง เติมน้ำลงแม่น้ำชี ช่วยอุปโภคบริโภคแม่น้ำชีตอนกลาง-ตอนล่าง

สำนักงานชลประทานที่ 6 ปรับแผนเพิ่มการระบายน้ำจาก 5 เขื่อนหลักในพื้นที่อีสานกลาง เติมน้ำในแม่น้ำชี สนับสนุนน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ลุ่มน้ำชีตอนกลาง-ตอนล่าง หลังระดับน้ำในแม่น้ำชีลดลงอย่างต่อเนื่อง


นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม Gistda พบว่าเกษตรกรที่อยู่บริเวณสองฝั่งลำปาว ลำน้ำชีตอนล่าง และลำน้ำยัง มีการทำนาปรังโดยใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พื้นที่กว่า 260,000 ไร่ ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีลดลงอย่างต่อเนื่อง ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะสำนักงานชลประทานที่ 6 (SWOC6) จึงได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ เพื่อลดผลกระทบจากระดับน้ำที่ลดลง ที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลต่อการสูบน้ำดิบสำหรับผลิตประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร และประปาโพนทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำชี ด้วยการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากแผนเดิมไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อรักษาระดับน้ำและปริมาณน้ำในแม่น้ำชีให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี 2563/64 นี้

นายศักดิ์ศิริ ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้เริ่มปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสนับสนุนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา ให้ประชาชนได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จากวันละ 4 ล้าน ลบ.ม. เป็นวันละ 5 ล้าน ลบ.ม. ก่อนจะใช้ฝายหนองหวาย ระบายน้ำลงด้านท้ายฝายและควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำท่า E.22 B ไม่น้อยกว่าวันละ 0.5 ล้าน ลบ.ม. จากนั้น จะใช้เขื่อนทดน้ำ ในแม่น้ำชี ควบคุมการระบายน้ำลงสู่ด้านท้าย ดังนี้ เขื่อนมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ระบายน้ำลงด้านท้ายและควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำท่า E.91 ไม่น้อยกว่า วันละ 0.5 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนวังยาง จังหวัดมหาสารคาม ระบายน้ำลงท้ายน้ำและควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำท่า E.66A ไม่น้อยกว่าวันละ 0.3 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระบายน้ำลงด้านท้ายวันละไม่น้อยกว่า 1.0 ล้าน ลบ.ม. นอกจากนี้ เขื่อนลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังได้ระบายน้ำลงด้านท้ายน้ำอีกกว่าวันละ 1.0 ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะต้องใช้ปริมาณน้ำต้นทุนจากเขื่อนลำปาวประมาณ 40 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนอุบลรัตน์อีกประมาณ 40 ล้าน ลบ.ม. จึงจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ลำน้ำชีตอนกลางไปจนถึงตอนล่างในเขตจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี

ทั้งนี้ เพื่อให้ปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการใช้น้ำในพื้นที่ตอนกลาง-ตอนล่างของแม่น้ำชี พร้อมกันนี้ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ประสานท้องถิ่นในการลดชั่วโมงการสูบน้ำและจัดรอบเวรการสูบของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า(แพสูบ)ในแม่น้ำชี รวมถึงแจ้งการประปาส่วนภูมิภาคและประปาท้องถิ่นในลุ่มน้ำชีทำการต่อท่อสูบ เพื่อลดผลการทบจากระดับน้ำที่ลดลง พร้อมกำชับให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามการส่งน้ำในระบบชลประทานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอให้ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัด คุ้มค่า แบ่งปันกันอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพื่อให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งนี้

2 มีนาคม 2564
งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ สำนักงานชลประทานที่ 6
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์