ศรีสะเกษ-พ่อเมืองดอกลำดวน ขี่ช้างเปิดตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา-ส่งเสริมการท่องเที่ยว

พ่อเมืองดอกลำดวน ขี่ช้างเปิดตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา-ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชูเอกลักษณ์ท้องถิ่น เน้นสโลแกน “อะไร อะไร ก็ดี ที่ศรีสะเกษ”
เมื่อเร็วๆนี้ ที่ตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา ส่งเสริมสังคมน่าอยู่ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ประธานมูลนิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา พร้อมด้วย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก จากนั้น พระครูโกศลสิกขกิจ ได้นำ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ และคณะเยี่ยมชมตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา และนั่งบนหลังช้างชมทิวทัศน์ ซึ่งเป็นแนวเทือกเขาพนมดงรัก เปิดการท่องเที่ยวบนหลังช้างอย่างเป็นทางการ เพื่อส่งเสริมการท่องแนวชายแดนไทยกัมพูชา จังหวัดศรีสะเกษด้วย
นายวัฒนา กล่าวว่า จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่มีทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีความโดดเด่นในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม มีกลุ่มชาติพันธุ์ 4 ชนเผ่า คือ เขมร กูย (ส่วย) ลาว และเยอ ซึ่งมีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนเอง โดยอำเภอภูสิงห์ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เขมร มีหลวงปู่สรวงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำวิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น มาจัดแสดงถือเป็นการสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษ ส่งเสริมให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าวัฒนธรรม สินค้าของชุมชน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ สนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพเสริม เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ มีการพัฒนาศักยภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่ประชาชนอยู่ดีกินดีด้วยวิถีวัฒนธรรม
การจัดตลาดวัฒนธรรมวัดไพรพัฒนา เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนจังหวัดศรีสะเกษ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีวัฒนธรรมงาม สร้างรายได้ และสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของศรีสะเกษ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในพื้นที่ โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดศรีสะเกษ มีการพัฒนาให้มีแต่สิ่งที่ดีงามในทุกด้าน เป็นเมืองที่มีแต่สิ่งดีๆ สมกับ คำที่ว่า “อะไร อะไร ก็ดี ที่ศรีสะเกษ” .

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน