นครพนม(ชมคลิป)สภ.ศรีสงคราม ร่วมชุมชน เทศบาล นำร่อง จัดตั้งธนาคารขยะช่วยลดมลพิษเพิ่มได้รายให้ชุมชน


วันที่ 24 ก.พ. 64 ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม พ.ต.อ.ประเสริฐ ธรรมชัย ผกก.สภ.ศรีสงคราม นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นางอุบล ใบภักดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.ศรีสงคราม ร่วมกับชาวชุมชน ข้าราชการตำรวจ สภ.ศรีสงคราม ร่วมกันจัดกิจกรรมกองทุนขยะชุมชน (ธนาคารขยะ) เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อปลูกจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสถานีตำรวจและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อนำผลพลอยได้จากการตั้งธนาคารขยะมาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ภายใน สภ.ศรีสงคราม อีกทั้งยังเป็นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนาย และชุมชนในการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดการขยะภายใน สถานีตำรวจและชุมชนใกล้เคียง เพราะปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงถือเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจกันคัดแยกขยะแล้วนำกลับไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด โดยจะทำการคัดแยกขยะรีไซเคิล และนำมาฝากกับกองทุนในวันทำการ คือ ทุกวันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
พ.ต.อ.ประเสริฐ ธรรมชัย ผกก.สภ.ศรีสงคราม กล่าวว่า วันนี้ทาง สภ.ศรีสงคราม ร่วมกับ เทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นโครงการกองทุนขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่ เนื่องจากปัญหาขยะล้น ไม่มีที่ทิ้ง จะนำไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าก็ไกล ทางเทศบาลมีโครงการจะมารับซื้อขยะถึงที่ ในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน พร้อมกับทำสมุดบัญชี ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ทำให้ลดขยะ และมีเงินเก็บแม้ว่าจะไม่มากมายก็ถือเป็นการสร้างนิสัยในความรักความสะอาดและความประหยัดให้กับข้าราชการตำรวจถือเป็นส่วนราชการแรกในการร่วมมือในการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีเพื่อให้ศรีสงครามปลอดขยะและมีวิถีประหยัดพอเพียง
ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม กล่าวว่า ตามที่เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้จัดทำโครงการ“เมืองน่าอยู่ คู่บ้านสะอาด” สอดคล้องกับวาระแห่งชาติเรื่อการแก้ปัญหาขยะมูลฝอย และแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2564 โดยมีเป้าหมายการลดขยะที่ต้นทาง ซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 6 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มครัวเรือน 2) กลุ่มตลาดสด 3) กลุ่มร้านอาหารแผงลอย 4) กลุ่มสถานศึกษา 5) กลุ่มสถานที่ราชการ และ 6) กลุ่มอื่นๆ มีแนวทางการดำเนินงานตามบริบท บนพื้นฐานหลักการ 3 R (Reduce=ใช้น้อย, Reuse=ใช้ซ้ำ, Recycle=นำมาใช้ใหม่) และส่งเสริมการคัดแยกขยะ 4 ประเภทคือ 1)ขยะอินทรีย์ 2)ขยะรีไซเคิล 3)ขยะอันตราย 4)ขยะมูลฝอยทั่วไป มาโดยลำดับแล้วนั้น การดำเนินงานในกลุ่มครัวเรือน เทศบาลตำบลศรีสงครามได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนขยะชุมชน(ธนาคารขยะชุมชน) ในทุกหมู่บ้านครบ 100 % เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือนและในชุมชน มีการบริหารกองทุนในรูปคณะกรรมการ มีระเบียบข้อบังคับของชุมชน และให้ผลตอบแทนในรูปแบบความคุ้มครองชีวิตสมาชิกและคนในครอบครัว โดยบ้านปากอูน หมู่ 8 เป็นชุมชนที่ก่อตั้งกองทุนฯ เมื่อเดือนกันยายน 2563 ปัจจุบันสถานีตำรวจภูธรศรีสงครามซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกองทุนขยะกับชุมชน โดยท่านผู้กำกับได้กำหนดนโยบายให้กำลังพลในหน่วยงานมีการคัดแยกขยะรีไซเคิล และนำมาฝากกับกองทุนในวันทำการ คือ ทุกวันพุธ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน เวลา 13.00 น. ซึ่งนับเป็นสถานีตำรวจต้นแบบการจัดการขยะร่วมกับุชุมชนที่ดีต่อไป
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าว จังหวัดนครพนม