มุกดาหาร(ชมคลิป)พ่อเมืองมุกฯ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมผู้ประกอบการเตรียมยื่นขออนุญาตปลูกกัญชง


ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมผู้ประกอบการเตรียมยื่นขออนุญาตปลูกกัญชงดำเนินอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร
นายวีระชัย นาคมาศ (นาก-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และส่วนราชการทีเกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ติดตามความพร้อมผู้ประกอบการที่เตรียมยื่นขอทำธุรกิจกัญชง เพื่อดำเนินอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร บนเนื้อที่ 600 ไร่ ที่ตั้งระหว่างบ้านดงมัน-บ้านโค้งสำราญ ต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร
นายวีระชัย นาคมาศ (นาก-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ตามที่กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนทั้ง เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาต และนำกัญชงไปใช้ในทุกวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ การแพทย์ การศึกษา วิจัย การใช้ตามวิถีชีวิต ใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ และการค้า เพื่อนำส่วนต่าง ๆ ของกัญชงไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ทั้งยา อาหาร เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อจำหน่ายจะต้องขออนุญาตตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ โดยสามารถยื่นขออนุญาตได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีพื้นที่ปลูกกัญชงอยู่ โดยขั้นตอนการอนุญาต จะใช้ระยะเวลาประมาณ 120 วัน นับแต่วันที่หลักฐานครบถ้วนและยื่นชำระเงินค่าคำขออนุญาต และสามารถยื่นขอได้ตลอดทั้งปี
ทั้งนี้ ในขณะนี้จังหวัดมุกดาหาร มีบริษัท เอ็นเนอร์โกร (ประเทศไทย)จำกัด ได้นำเสนอโครงการบริการสุขภาพในพื้นที่ตำบลคำอาฮวน เพื่อดำเนินอุตสาหกิจกัญชงครบวงจร และกำลังดำเนินการเพื่อเตรียมยื่นขออนุญาตกับทาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยมีพื้นที่ปลูกกัญชง 600 ไร่ และมีแผนนำเมล็ดสกัดเป็นน้ำมันกัญชง จำหน่ายในตลาดอาหารเสริมสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งจะมีการพัฒนาพื้นที่เป็นคอมมูนิตี้ปาร์ค เป็นศูนย์รวมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาจังหวัดมุกดาหารได้หลากหลายมิติ มีพื้นที่ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ ได้ร่วมจำหน่ายสินค้า มีการจ้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าจะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นอย่างดี


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร