นครพนม-ปกครอง ร่วมกับ อบต.บ้านผึ้ง ส่งมอบบ้านสุขใจให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่


วันที่ 27 มกราคม 2564 ที่บ้านหนองปลาดุก ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายพรต ภูภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอเมืองนครพนม นายพิทักษ์ ต่อยอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านสุขใจ ที่ทุกคนได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่มีความทรุดโทรม ให้กับนางทองดี ต้นโพธิ์ อายุ 68 ปี ได้อาศัยอยู่กับหลานสาวที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก
โดยโครงการบ้านสุขใจเป็นโครงการที่อำเภอเมืองนครพนม ได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านผึ้ง ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้ยากไร้ ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบ้านผึ้งที่กำลังประสบความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย ให้ได้มีบ้านที่มีความมั่นคงแข็งแรง เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการดำเนินงานประกอบไปด้วย การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนและร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้มีเดือดร้อนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ จากนั้นจึงทำการสำรวจเพื่อค้นหาผู้เดือดร้อนและร่วมกันพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และร่วมกันก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ
สำหรับบ้านหลังดังกล่าวใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง 3 วันเท่านั้น โดยแรงงานทั้งหมดเป็นแรงงานจากประชาชนจิตอาสาในชุมชน ที่มาช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช่วยตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคนที่มี ใครที่มีฝีมือด้านช่างก็ช่วยกันทำการก่อสร้างบ้าน ขณะที่คนไม่มีฝีมือด้านก็ก็มาช่วยด้านอื่น ๆ เช่นการช่วยยกไม้ ยกเหล็ก และจับยื่นสิ่งของต่าง ๆ รวมถึงการทำอาหารไว้ร่วมกันรับประทานในแต่ละมื้อ ทำให้บ้านหลังนี้เกิดมาจากความรักความสามัคคี ความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่พร้อมแบ่งปันความสุขให้กันและกันของคนในชุมชน สมดังชื่อโครงการบ้านสุขใจ เพราะสุขใจทั้งผู้ให้และผู้ได้รับ โดยบ้านหลังดังกล่าวใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 37,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯประจำจังหวัดนครพนม จำนวน 25,000 บาท และประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคอีก จำนวน 12,000 บาท
ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล   จังหวัดนครพนม

Related posts