(ชมคลิป)ผู้ว่าฯเลย ลงพื้นที่ อำเภอเชียงคานพบผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.ที่โรงแรมอุ่นรักริมโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมี นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม
นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ปัจจุบันเมืองเชียงคานเป็นเมืองที่มีแหล่งเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ อีกทั้งมีจุดเด่น คือความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ซึ่งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่รางวัล Sustainable Destinations TOP 100 ในปี 2563 เป็นการตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องการสร้างระบบนิเวศท่องเที่ยว ซึ่งคำว่านิเวศไม่ได้หมายความว่าระบบนิเวศธรรมชาติ แต่หมายถึงสภาพแวดล้อมโดย รวมของแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน ทั้งในเรื่องภูมิทัศน์ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม การปกป้อง วัฒนธรรม การกระจายราย ได้ที่เป็นธรรมรวม ไปถึงกฎหมายข้อบังคับต่างๆ
ภายในปี 2568 เชียงคานจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่เสริมสร้างการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมด้วยการจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม ด้วยปณิธานหลักด้านความยั่งยืนเราร่วมกันจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวด้วยความประทับใจในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชียงคานช่วยสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและสามารถนำไปปฏิบัติได้ ยกตัวอย่าง ทางเดินริมแม่น้ำโขงได้รับรางวัล Universal Design Place ประจำปี 2019 เรื่อง“ การออกแบบที่เป็นมิตรกับสถานที่ท่องเที่ยว” จากมูลนิธิการออกแบบประเทศไทย นอกจากนี้จุดหมายปลายทางยังได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในฐานะเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมสรุปแล้วเชียงคานจะเป็นต้นแบบที่ไร้ที่ติสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในมาตรฐานระดับโลก
นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมและสร้างความเข้าใจด้านการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม และให้มีการจัดทำบันทึกรายการและส่งข้อมูลทะเบียนผู้พัก (ร.ร.๔) ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมการปกครองอีกทั้งดำรงคงไว้ซึ่งสถานะของเมืองเชียงคานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนระดับโลกเป็น 1 ใน 100 เมืองที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอันงดงามมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการโรงแรม 45 แห่ง ผู้ประกอบการที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม 125 แห่ง ผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารและอื่น ๆ อีก 30 แห่ง
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรของหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดหลายหน่วยงานมาเป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพประกอบกับในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด19) ซึ่งทุกคนต้องใช้ชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เพื่อความปลอดภัยของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวรวมถึงการใช้แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้เห็นชอบผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย