ศรีสะเกษ-เทศบาลตำบลขุนหาญ ทุ่มงบ 3.17 ล้าน สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

เทศบาลตำบลขุนหาญ ทุ่มงบ 3.17 ล้าน สร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม “KHM ARENA” แห่งใหม่ พร้อมเปิดให้บริการแล้ว
เมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเทศบาลตำบลขุนหาญ อ.ขุนหาญ จงศรีสะเกษ นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานในพิธีเปิดสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (KHM ARENA) แห่งใหม่ของเทศบาลตำบลขุนหาญ โดยมี นายสิริดนย์ น้าวิไลเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลขุนหาญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน นักกีฬาและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ และเปิดการแข่งขันฟุตซอลคู่พิเศษ คู่แรก คู่เปิดสนาม ระหว่างทีม วีไอพี ขุนหาญ กับ ทีมสิงห์เล็ก ,ทีม สภ.ขุนหาญ กับ ทีม รพ.ขุนหาญ ,ทีม ครู อบจ. กับ ทีมสาธารณสุขอำเภอขุนหาญ ,และทีมเทศบาลตำบลกระหวัน กับ ทีม เทศบาลตำบลขุนหาญ โดยมีศิลปินนักร้องชื่อดังชาวศรีสะเกษ “เสถียร ทำมือ” ร่วมลงสนามแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
นายสิริดนย์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลขุนหาญ มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม จำนวน 14 ตารางกิโลเมตร มีเขตการปกครอง 2 ตำบล 12 หมู่บ้าน 16 ชุมชน มีประชากรทั้งสิ้น 10,865 คน จึงตระหนักถึงความสำคัญต่อการนำกีฬามาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยให้แข็งแรง และจิตใจที่แจ่มใส ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่เอื้ออำนวยให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นจึงได้ดำเนินการจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียม (KHM ARENA) ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกายให้เพียงพอต่อประชากรในพื้นที่เขตบริการ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพ และเป็นการเพิ่มทักษะในการเล่นกีฬาฟุตบอล ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
ซึ่งสนามดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการจัดทำสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 30×53 เมตร เมื่อวันที่ 25 เดือน ก.ย. 63 และดำเนินการแล้วเสร็จ ได้ทำการส่งมอบงาน เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา งบประมาณในการจัดสร้างทั้งสิ้น 3,170,000 บาท โดยได้กำหนดชื่อสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เพื่อเป็นแลนมาร์คสำหรับประชาชนว่า “KHM ARENA” ซึ่ง KHM เป็นตัวย่อมากจากคำว่า “Khunhan municipality.” โดยเน้นหลักการทำงานที่จะต้องยึดถือไว้ว่า “การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนนั้น จะต้องดีขึ้นหรือไม่ต่ำกว่าเดิม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการที่มากขึ้น”.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน