หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ครูสายเพชรฯสุดยอดครู มีวันนี้เพราะครูให้( 16 มค.ของทุกปีเป็น”วันครู”)

เราเชื่อว่าในชีวิตหนึ่งต้องมีครูสักกี่คนที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิต มีวันนี้เพราะ..ครูให้ คุณครูสายเพชรฯครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ สู่สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา เป็นผู้แทนครูหนองบัวลำภู กับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ 4 ปี 64 (ประเทศไทย)

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติเพื่อเชิดชูเกียรติครูดีเด่นในอาเซียนและติมอร์-เลสเต 11 ประเทศ และเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักการศึกษาผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการต่อการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการโดยมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีการคัดเลือกสุดยอดครู ประเทศละ 1 คน เป็นเวลา 2 ปีครั้ง
และเมื่อเร็วๆนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดย นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดหนองบัวลำภู ได้ลงนามตามประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ตามประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้ามหาจักรี เพื่อเข้าพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ 4 ปี 64 (ประเทศไทย) ซึ่งกำหนดพระราชทานรางวัลในวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี2564 (ประเทศไทย) ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 และกำหนดให้มีการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 4 ปี 2564 (ประเทศไทย) จำนวน 3 รายคือนางสายเพชร ศรีหะ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง สพม.เขต 19 นอก จากนั้นยังมีครูที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกอีก 2 คนคือ นางทิพวัลย์ บุตรโคตร ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนบ้านนาไร่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 และ นางวิไลวรรณ รัตนศรี ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ต.นากลาง อ.นากลาง สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
หลังจากนั้น นางศิวพรฯ ผวจ.หนองบัวลำภู ได้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดหนองบัวสำภู เสร็จลิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือกตามสัดส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 ราย คือ นางสายเพชร ศรีหะ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิชาภาษาอังกฤษ ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นครูผู้มีผลงานสู่สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา และเป็นผู้แทนครูหนองบัวลำภู เข้าพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (Princess Maha Chakri Award) ครั้งที่ 4 ปี 64 (ประเทศไทย) ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2563 ลงนามโดย นางศิวพร ถั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ประธานกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดหนองบัวลำภู


สำหรับครูสายเพชร ศรีหะ ครูผู้ที่สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 ของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนายศุภกร โกมาสถิตย์ อาจารย์ประจำวิชาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเป็นลูกศิษย์เป็นคนเสนอชื่อคุณครูสายเพชร ศรีหะ ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปะศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.)สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครูโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นครูผู้มีผลงานสู่สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา และเป็นผู้แทนครูหนองบัวลำภู

ในขณะที่ครูสายเพชร ศรีหะ กล่าวว่าตลอดชีวิตการรับราชการร่วม 25 ปีผลงานที่ตนเองได้รับไม่ว่าจะเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ ครุฑทองคำ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”หนึ่งแสนครูดี” ในส่วนของการสนับสนุนนักเรียนที่มีผลงานในระดับนานาชาติ นั้นคือ นักเรียนโรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ เข้าแข่งขันครอสเวิร์ด ในนามทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดโลก ครั้งที่ 14 ปี 2562 ณ ประเทศมาเลเซีย ได้รับการจัดอันดับที่ 49 ของโลก นอกจากนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งในการติวเข้มทั้งด้านภาษาอังกฤษ และ เทคนิคการเข้าแข่งขันครอสเวิร์ด ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ อีกมากมาย
คุณครูสายเพชรฯบอกกับตนเองว่าหากข้าพเจ้าได้รับรางวัลในครั้งนี้หรือได้รับในระดับอื่นใดข้าพเจ้าจะตั้งใจทำความดีตลอดไป ผู้ยื่นขอคือลูกศิษย์ของข้าพเจ้าไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้รับรางวัล สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องทำคือตั้งใจทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดเพื่อตอบแทนความกตัญญู กอปรกับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่สมเด็จเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นให้กำลังใจแก่ครู เพื่อให้ครูทำหน้าที่ที่ดีต่อศิษย์ ด้วยเหตุนี้ครูจึงไม่ได้ทำหน้าที่สอนอย่างรวดเดียวตามลำพัง ยังมีกำลังใจจากฟ้าและจากลูกศิษย์ และผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านมาและคณะครูทุกคน ข้าพเจ้าจะให้กำลังใจกับนักเรียนทุกคนที่สนใจในกิจกรรมครอสเวิร์ด และครูที่สนใจในทุกระดับโดยเชื่อว่าจะทำให้เด็กมีความรักในภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น จะทำให้เด็กมีความรู้และยกระดับพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น และจะตั้งใจปฏิบัติตนให้เป็นครูที่ดีตามหลักจรรยาบรรณของวิชาชีพ จัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย และเหมาะสมเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญงอกงามและมีความสุขในการดำเนินชีวิตค่ะ…..เราเชื่อว่าในชีวิตหนึ่งต้องมีครูสักกี่คนที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกศิษย์.คุณครูสายเพชรฯ…….กล่าวทิ้งท้าย
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู