ทั่วไทย-“พิพัฒน์” รมว.ท่องเที่ยว ควง “เอกการ” รอง ป.กมธ.กีฬา ปลุกการท่องเที่ยว-กีฬา จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563 ที่อุทยานลิลิตพระลอ จ.แพร่ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ส.ส.ดร. เอกการ ซื่อทรงธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ส.ส.จังหวัดแพร่ เขต 1,นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,นายสุทธิวุฒิ รัชกิจประการ   และนายจาตุรนต์ ภักดีวานิช หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เดินทางติดตามผลการดำเนินงานและปัญหาการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดแพร่ ซึ่ง นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, นายกิตติพัฒน์  กะวัง นายอำเภอสอง, นายวรวิทย์ วีระเชวงกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่, ว่าที่ร้อยตรีจำนงค์  ยาวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่และคณะ, นางสิรินาถ  ฉัตรศุภกุล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่, นางสายหยุด อ๋องคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง, นายเอกชัย วงศ์วรกุล คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับ

จากนั้นได้เดินทาง ติดตามปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว อุทยานลิลิตพระลอ, สนามกีฬาอำเภอสอง ต.บ้านกลาง อ.สองจังหวัดแพร่, ศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำ จังหวัดแพร่ ณ บึงยมหลง ต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งการบริหารจัดการอุทยานลิลิตพระลอ จะต้องมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ของชาวอำเภอสอง ด้านสนามกีฬาอำเภอสอง อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินที่ราชพัสดุเพื่อให้เทศบาลตำบลสองยื่นขอใช้สนามกีฬากับธนารักษ์พื้นที่จังหวัดแพร่ ส่วนศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำ จังหวัดแพร่ ปัจจุบันเป็นศูนย์ฝึกสอนนักกีฬาเยาวชนและผู้สูงอายุในการเล่นกีฬาทางน้ำประเภทเรือพาย ซึ่งทำผลงานทางด้านกีฬาให้กับจังหวัดแพร่ ในปัจจุบันยังมีความต้องการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการฝึกสอนนักกีฬาและอุปกรณ์ทางการกีฬาเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำของภาคเหนือ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า รู้สึกดีใจ ที่เห็นพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแพร่ มีจิตสำนึกในการร่วมแรงร่วมใจสมัครสมานสามัคคีกัน มีการเอาใจใส่และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ที่สำคัญเป็นการพัฒนา และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยวิถีของประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ให้เป็นโบราณสถานที่ทรงคุณค่า และเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดแพร่จะได้เผยแพร่สิ่งที่เป็นวัฒนธรรมอันดีงามของตนเอง ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนโดยทั่วไป ให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานลิลิตพระลอ แห่งนี้
การท่องเที่ยวเป็นการดึงคนจากภายนอกมาเรียนรู้ชุมชน แรงจูงใจที่ทำให้ นักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนคือ วิถีชีวิตที่แตกต่าง และวัฒนธรรมดั้งเดิม การที่มีนักท่องเที่ยวสนใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต และวัฒนธรรมคนท้องถิ่น เป็นตัวกระตุ้นอีกทางหนึ่งที่ท าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือน และสร้างอาชีพเสริมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สร้างงานให้กับคนในชุมชนการท่องเที่ยว อันจะนำมาซึ่งรายได้จากการท่องเที่ยวอีกด้วยจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนในการต้อนรับที่อบอุ่น เป็นเจ้าบ้านที่ดีและจะเป็นกำลังใจให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนา พร้อมที่จะรับฟังปัญหา และร่วมหาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ ในการส่งมอบความสุขและความประทับใจให้นักท่องเที่ยวต่อไป