(ชมคลิป)เกษตรหนองบัวลำภู โชว์นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผาตอชังข้าวและการสางใบอ้อยก่อนตัดอ้อยส่งโรงงาน


เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ 16 ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จำกัด และบริษัท ออน อ๊อฟ เน็ตเวิร์ค 2017 จำกัด (บริษัทเกษตรโลกใหม่) บริษัท โฮมกันสร้าง จำกัด และ บริษัท คูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัด ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเครือข่ายเกษตรกรต่อต้านการเผาในภาคการเกษตร โดยมีนายเกรียงวิชญ์ เตชวิทยไวทิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายอำเภอนากลาง นายกเทศมนตรีตำบลฝั่งแดง และเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วม 300 คน


นายกมล โสพัฒน์ เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพื้นที่การเกษตร โดยจัดให้มีสถานีถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และข้อมูลวิชาการด้านการเกษตร จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและการปลูกพืชปุ๋ยสด โดยสถานีพัฒนาที่ดินหนองบัวลำภู สถานีที่ 2 พิษภัยจากฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาในภาคการเกษตร โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู สถานีที่ 3 นวัตกรรมการจัดการเศษวัสดุการเกษตร บริษัท โฮมกันสร้าง จำกัด และ บริษัท คูโบต้าจักรเกษตรยนต์ จำกัด สถานีที่ 4 การปลูกพืชหลังนา โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดขอนแก่น บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส์ จำกัด และบริษัท ออน อ๊อฟ เน็ตเวิร์ค 2017 จำกัด (บริษัทเกษตรโลกใหม่) และ สถานีที่ 5 การจัดทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองจากเศษวัสดุทางการเกษตร

โดยแต่ละสถานีมีวิทยากรบรรยายพร้อมการสาธิต โดยเฉพาะการสาธิตการใช้เทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา เช่น การไถกลบตอซัง การนำเครื่องยนต์ประดิษฐ์สาธิตการสางใบอ้อย ทดแทนการเผาอ้อยของชาวไร่อ้อยซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกษตรกรควรนำมาใช้ นอกจากนั้นมีการสาธิตการเก็บตอซังข้าวพร้อมตอชังข้าวเป็นก้อนเก็บไว้ใช้ด้านการปศุสัตว์ และการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม YSF ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู