ขอนแก่น(ชมคลิป)รองพ่อเมืองหมอแคนขับรถไถลงมือสาธิตการไถกลบตอซังข้าวลดการเผาแก้ปัญหาPM2.5

จังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองจากการเผาในพื้นที่นาข้าว พร้อมจัดแข่งคนเกี่ยวฟางแข่งกับเครืองจักรตัดอัดฟางให้เห็นคนทำได้เครื่องจักรก็ทำได้แถมมีรายได้จากขายฟาง ลดการเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษ

วันที่ 23 ธ.ค.2563 ที่แปลงนานายสังคม ปานิคม บ้านท่าแก ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาในพื้นที่นาข้าว ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 , สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่เป็นวาระแห่งชาติ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเร็ว สร้างอากาศดีรวมถึงเป็นการจัดการเชื้อพลิงเอาไปใช้ประโยชน์ กิจกรรมในงานประกอบด้วยการสาธิตการใช้เครื่องจักรทั้งเครื่องอัดฟาง เครื่องดูดต่อซัง แทนการเผาตอซังลดมลพิษทางอากาศ การแข่งขันตัดตอซังข้าวระหว่างคนกับรถ ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 2,000 บาท แถมยังนำฟางที่อัดเป็นก้อนขายต่อไปได้ราคาสร้างรายได้อีกด้วย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมการใช้เครื่องจักรตัดตอซังข้าว ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการในพื้นที่นำร่องที่ตำบลพระลับรวม 10,000 ไร่ไปแล้ว ในวันนี้จึงนำเครื่องจักรมาตัดตอซังข้าว ที่ตำบลศิลาในพื้นที่ 10,000 ไร่เช่นกัน เตรียมพื้นดินก่อนที่วันที่ 25 ธันวาคม เขื่อนหนองหวายจะระบายน้ำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนทำการเกษตร โดยได้นำเครื่องตัดและอัดตอซัง เครื่องคีบขึ้นรถบรรทุกและรถไถไถกลบที่นา ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาการเผาในที่โล่งที่ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองมีค่าสูง ในช่วงเก็บเกี่ยวอ้อยและช่วงที่เผาตอซังข้าว จังหวัดจึงสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดการเผาตอซังข้าวครั้งที่ 1 ที่ตำบลพระลับ อำเภอเมือง เนื้อที่ 10,000 ไร่ ซึ่งการใช้เครื่องจักรตัดฟางข้าวนอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองแล้ว ยังมีรายได้จากการนำฟางไปขายเพื่อป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวลด้วย