ขอนแก่น- มข.ยกย่องเลขาธิการ กพฐ. และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ม.ขอนแก่น ยกเลขาธิการ กพฐ. และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาและพระราชทานโล่รางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2563

สำหรับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในภาคอีสาน ปัจจุบันมีศิษย์เก่ามากกว่า 170,000คนประกอบสัมมาชีพสร้างสรรค์สังคมทั่วโลก ทุกปีจะมีการสรรหาศิษย์เก่ามารับรางวัล ซึ่งปีนี้ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 18 คณะศึกษาศาสตร์ และนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับการพิจารณาจะได้รับโล่ที่ระลึกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในปี 2563 มีศิษย์เก่าได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ มีจำนวน 8 คน ดังนี้
1.ด้านการวิจัย ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง ศาสตราจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 คณะเทคโนโลยี
2.ด้านวิชาการ ได้แก่ ศ.ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์ ศาสตราจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่า รุ่นที่ 12 คณะพยาบาลศาสตร์
3.ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ศิษย์เก่า รุ่นที่ 18 คณะแพทยศาสตร์
4.ด้านวิชาชีพ ได้แก่ รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 คณะพยาบาลศาสตร์
5.ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิษย์เก่า รุ่นที่ 28 คณะเภสัชศาสตร์
6.ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ได้แก่ นางสาวสกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร เขต 5 ศิษย์เก่า รุ่นที่ 24 คณะเกษตรศาสตร์
7.ด้านส่งเสริมศิษย์เก่าสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้แก่ นายอรรถพล เลาข์ขจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเจ้าของบริษัท เทียนเฟื้อก แมนูแฟคตอริ่งแอนด์เทรดดิ้ง จำกัด ประเทศเวียดนาม และบริษัทอวนไทยเวียดจ็อคสต็อคคอมปานี ศิษย์เก่า รุ่นที่ 14 คณะศึกษาศาสตร์
8.ด้านส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ได้แก่ นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการประปานครหลวง ศิษย์เก่า รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปีนี้เป็นย่างก้าวที่ 58 ของการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น นับแต่อธิการบดีท่านแรก คือ ดร. พจน์ สารสิน ตราบจนปัจจุบัน มีผลการประเมินที่น่าภาคภูมิใจในระดับโลกหลายๆด้านสม่ำเสมอตลอดมา ซึ่งล้วนเกิดจากผลงานของผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกฝ่ายรวมทั้งศิษย์เก่าด้วย นั่นเอง