กาฬสินธุ์(ชมคลิป)ผุดหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผารณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5

จังหวัดกาฬสินธุ์ประกาศหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาแห่งแรกของจังหวัด  เพื่อรณรงค์ลดฝุ่น PM2.5 และส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

                เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านปลอดการเผา จ.กาฬสินธุ์ ที่บ้านบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย  เพื่อสร้างต้นแบบ Kalasin Smart Green Village และรณรงค์ลดฝุ่น PM 2.5 โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ พันเอกสุรชัย การปลูก หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน กอ.รมน.กาฬสินธุ์ ดร.ตะวัน ห่างสูงเนิน ประธานมูลนิธิเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย) นายวิเศษ คำไชโย ประธานสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนในที่พื้น ต.ธัญญาร่วมกันเปิดงาน

จากนั้นนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตรเกษตรกรต้นแบบปลอดการเผา  มอบป้ายหมู่บ้านปลอดการเผา  สาธิตการไถกลบตอซัง  การฉีดพ่นน้ำหมักย่อยสลายตอซัง  และการเพิ่มมูลค่าจากฟางด้วยการอัดก้อน  ทำปุ๋ยอินทรีย์  ซึ่งการเปิดหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายสาธารณะ วาระกาฬสินธุ์เมืองสีเขียวอัจฉริยะ(Smart Green City) มุ่งสู่จังหวัดผลิตอาหารปลอดภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นจังหวัดเกษตรอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้นแบบของประเทศภายในปี 2567 ก่อนนำชาวบ้านฉีดสาร EM ในแปลงนาสาทิตเสร็จแล้ว จากนั้นได้ขับรถไถนาเพื่อกลบตอซังข้าว หลังจากที่ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในนาข้าว

นายทรงพล  ใจกริ่ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  ปีการผลิต 2563/64 ของเกษตรกร และเป็นรอยต่อของการผลิตข้าวนาปรังที่ต่อเนื่อง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้รณรงค์ลดการเผาตอซังหลังเกี่ยวข้าว เพื่อลด PM2.5 และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการในพื้นที่อำเภอกมลาไสย เป็นอำเภอต้นแบบปลอดการเผามาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2563 จนกระทั่งประสบความสำเร็จมีเกษตรกรให้ความร่วมมือสมัครเข้าร่วมโครงการปลอดการเผาจำนวนมาก สามารถทำให้ลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีอันตราย และเพิ่มผลผลิตได้อย่างชัดเจน จนจังกวัดกาฬสินธุ์ได้ประกาศเป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาเป็นแห่งแรกของจังหวัด