สภาเด็กและเยาวชนศรีสะเกษ ผุดโครงการสร้างสรรค์สร้างต้นแบบนักสื่อสาร รู้ทันภัยเทคโนโลยี-สื่อออนไลน์


เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ สร้างต้นแบบนักสื่อสารสร้างสรรค์” รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ ที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน นายพชร บุญเหลือ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและเยาวชน จำนวน 13 โรงเรียนให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายพชร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ การก้าวทันภัยสิ่งที่จะมากับเทคโนโลยี เพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในขณะที่ความรุนแรงหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จำนวนมากมาจากสื่อออนไลน์ ดังนั้นสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างต้นแบบนักสื่อสารสร้างสรรค์ให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยจากสื่อออนไลน์ มีทักษะ ในการเข้าถึงสื่อ และสามารถวิเคราะห์ ประเมินสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตสื่อขยายผลโครงการในพื้นที่ต้นแบบต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน

Related posts