อุดรธานี-อาชีวศึกษาเจ๋งมาก ปังสุดๆ!!! ได้ออกแบบชุดผ้าไหมไทยให้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและสถานทูตกว่า 100 ประเทศ


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เข้าพบและรับฟังคำแนะนำในการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายผ้าไหมไทย จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมงาน “มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 10” (10th Celebration of Silk, Thai Silk Road to The World) โดยการประสานงานของมูลนิธิช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Mr.Edward Kiti)


ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวว่า “วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้นำคุณครูและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลนีแฟชันและสิ่งทอ เพื่อเข้าพบในการขอคำแนะนำจาก ฯพณฯนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา และเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ในการออกแบบและตัดเย็บผ้าไหมไทยให้เป็นแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายที่ทันสมัยระดับโลก เพื่อให้สถานฑูต จำนวน 100 ประเทศ ได้เป็นตัวแทนสวมใส่ในการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยไปทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชดำริของสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงส่งเสริมวัฒนธรรมในการแต่งกาย โดยใช้ผ้าไหมไทยแสดงถึงความสวยงามและการประยุกต์การใช้ผ้าไหมไทยร่วมกับวัฒนธรรมนานาประเทศและเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมไทยผ่านเส้นทางการฑูตไปยังทั่วโลก ซึ่งดำเนินการออกแบบและตัดเย็บโดยนักศึกษา จากสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก โดยใช้ผ้าไหมไทยจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพ ถือเป็นการส่งเสริมอาชีพ ของชาวเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอีกช่องทางหนึ่ง”

Related posts