สัมภาษณ์ เชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก)โภคกุลกานนท์ ตัวเต็ง นายก อบจ.อุบลฯ

นายเชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก)โภคกุลกานนท์ ผู้สมัครเบอร์ 4 “กลุ่มอุบลคนดี” เป็นตระกูลนักการเมืองท้องถิ่น ประสบการณ์การทำงานเป็น ส.อบจ.หลายสมัย อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นลูกชายของนายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ อดีต ส.ส. 11 สมัย โดยมีทีมสนับสนุน จากอดีตรองนายก อบจ.อดีตประธานสภา อบจ.และอดีต ส.อบจ.นอกจากนี้ยังมี ส.ส.ในพื้นที่จากหลายพรรคการเมืองให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ระบุนโยบายหลัก ถนนดี มีน้ำใช้ เจ็บไข้ดูแล ยึดหลักการทำงาน “ความถูกต้องโปร่งใส คือหัวใจของการพัฒนา ผมจะยึดมั่นและทำอย่างเข้มข้น” โปร่งใสไว้ใจได้ ถือว่าเป็นเต็ง 1 ในการเลือกตั้งนายก อบจ.ในครั้งนี้

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีถูกมองว่าไม่มีผลงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งจากการประเมินการทำงานของ อบจ.ทั่วประเทศทั้ง 76 จังหวัด อบจ.อุบลราชธานีอยู่ลำดับสุดท้ายของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาขณะที่ “เชิดศักดิ์” ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาฯคนที่ 1และสมาชิกสภา ได้ร่วมกันตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารตามบทบาทหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติ อย่างเข้มงวด ดำเนินการร้องเรียนการทุจริตในหลายๆโครงการ พี่น้องประชาชนชาวอุบลฯทำให้ได้เห็นภาพแห่งการเป็นผู้นำ ความกล้าหาญ ความเด็ดเดี่ยว ความเสียสละ ของนาย เชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์(ตี๋เล็ก) กลุ่มผู้สนับสนุนจึงได้มีมติเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายก อบจ.ในครั้งนี้ ฝากพี่น้องชาวเมืองอุบลราชธานีด้วยความเคารพรักยิ่ง..เข้าคูหากาเบอร์ 4

เชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก)โภคกุลกานนท์ ถือฤกษ์ก่อนไปสมัคร นายยก อบจ.ไปกราบไหว้สักการะศาลหลักเมือง,ท้าวคำผง และ พระเจ้าใหญ่อินแปลง วัดป่าใหญ่ ที่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี เคารพนับถือเพื่อเป็นสิริมงคลขอพรให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้ นอกจากนี้ก็ยังห้อย พระเกจิอาจารย์ดัง เพื่อเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นสิริมงคลเป็นการถือฤกษ์ชัยในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มลงพื้นที่แนะนำตัวและพบปะพี่น้องประชาชนเพื่อให้ครบทุกพื้นที่ ทั้ง 25 อำเภอ ในการที่จะรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าชาวบ้านต้องการอะไรเดือดร้อนอะไร ต้องการอะไรที่จะให้ทาง อบจ.เข้าไปแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เช่นความเดือดร้อนเรื่องในเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต และสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดก็คืออยากได้นายก อบจ.ที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาบริหารงาน มีความซื่อสัตย์ สุจริต

สิ่งหนึ่งที่ใช้ในการลงพื้นที่หาเสียงของกลุ่มอุบลคนดี ก็คือเรื่องของนโยบายโดยจะเน้นนโยบายหลักในภาพรวม ได้แก่นโยบายขนส่งสาธารณะ ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน การดูแล เด็ก-เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทั้งการบริบาลและคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ขยะ มลภาวะ แหล่งน้ำ แม่น้ำ ลำคลองให้สะอาด การบูรณาการด้านภัยพิบัติสาธารณะและสร้างความเข้มแข็งแก่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการณ์กู้ชีพ-กู้ภัย (1669) เต็มพื้นที่ การบริหารจัดการน้ำท่วม ภัยแล้ง ระบบชลประทานที่ดี สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เช่นระบบไฟฟ้า หรือระบบประปา ระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต รวมถึงถนนหนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบล,ส่งเสริมกิจการท่องเที่ยวและบริการ,สนับสนุนงานทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                 เชิดศักดิ์ (ตี๋เล็ก)โภคกุลกานนท์

“คุณสมบัติเราต้องเริ่มจากคุณสมบัติเราเองก่อน ซึ่งเป็นคนหนุ่มไฟแรง ใจซื่อ มือสะอาด มีความรู้ ความสามารถ ยึดมั่นในอุดมการณ์ จุดขายของเราคือการซื่อสัตย์จริงใจและโปร่งใสยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เอาชนะด้วยนโยบายและการทำงานอย่างจริงจัง ที่จะนำมาซึ่งการเอาชนะคู่แข่งได้อย่างแน่นอน”