(ชมคลิป)กกต.เลย จัดกิจกรรมให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมือง เลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์


วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมชัยพฤกษ์โรงแรมเลยพาเลซ ต.กุดป่อง
อ. เมืองเลย จ. เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้ที่เท่าทันในการกระทำผิดทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย โดยนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายดำรงค์ ทองศรี ผอ.กต.อบจ.เลย มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้สมัคร และผู้สนับสนุนในการเลือกตั้งเข้าร่วมโครงการประมาณ 300 คน
นายกวี ไพศาลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยกล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นวันเลือกตั้ง สมาชิกสภาจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้มีการรับสมัครเลือกตั้งไปแล้วระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563นั้น โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 มีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจากเดิม ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมืองที่สอดคล้องกับวิถีประชาธิปไตยมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและผู้สมัครยังขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย จึงตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองและการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ให้เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม และสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง
จึงได้จัดประชุมชี้แจงผู้สมัคร ตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครและผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยรู้จักสามัคคีการรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง ไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง การหาเสียงอย่างโปร่งใสไม่มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันในการดำเนินการวันนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยจำนวน 136 คนผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยจำนวน 6 คน พร้อมด้วยผู้สนับสนุนผู้ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งรวมทั้งสิ้นประมาณ 300 คน โดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลยมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการเลือกตั้ง
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย /

ttps://youtu.be/8O0BsweO8hc