(ชมคลิป)คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดเลยสัมนา “สร้างเกราะป้องกันภัย” ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME

คปภ. ลงพื้นที่จังหวัดเลยสัมนา “สร้างเกราะป้องกันภัย” ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SME
นำระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงแบบครบวงจร เพื่อยกระดับธุรกิจ SME ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน อย่างแท้จริง
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์เมาท์เทนรีสอร์ท อ.เชียงคาน จ.เลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ในห้อข้อเรื่อง “ประกันภัยถูกทาง สร้างเกราะให้ SME” มีดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์
ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องผู้เข้าร่วมสัมมนา
นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมายและคดี สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับสำนักงานและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย นอกจากมีภารกิจในการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนแล้ว ภารกิจหลักที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันภัยให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน การประกันภัยมีความจำเป็นในการดำเนินชีวิตของทุกท่าน เนื่องจากทุกวันนี้มีความเสี่ยง เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิต ในรูปแบบต่างๆมากมาย ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งก็คือ การโอนความเสี่ยงในรูปแบบของการประกันภัย แม้การทำประกันภัยไม่ได้ทำให้ความเสี่ยงหรืออุบัติเหตุหายไป แต่การประกันภัยจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงิน การสูญเสียรายได้ระหว่างธุรกิจหยุดชะงัก หรือเมื่อมีกรณีละเมิดเป็นเหตุต้องได้รับผิด ตามกฎหมายแก่บุคคลภายนอก จึงมีการประกันภัยที่หลากหลาย เพื่อรองรับความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันไป ความรู้ความเข้าใจถึงเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ จึงมีความจำเป็นที่จะช่วยให้ผู้เอาประกันภัย สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้สอดคล้อง กับความเสี่ยงของบุคคลหรือธุรกิจของตนได้ จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมความรู้ในวันนี้ ซึ่งจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักการประกันภัย ประเภทการประกันภัยที่จำเป็นต่อธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจด้วยการประกันภัย หลักการที่จำเป็นในการพิจารณาประกันภัยการทำประกันภัย รวมไปถึงกรณีศึกษาต่างๆที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลการติดต่อกับหน่วยงานของสำนักงาน คปภ. เพื่อขอคำแนะนำหรือร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการประกันภัย
ผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านอันประกอบด้วย ผู้ประกอบการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่นสมาคมนายหน้าประกันภัย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาพันธ์ SME จังหวัดเลย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนตัวแทนนายหน้าประกันภัยและอาสาสมัคร ประกันภัย จะได้รับประโยชน์และสามารถในการนำไปปรับใช้ กับการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้าน ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.)กล่าวว่า “การประกันภัยเป็นเรื่องใกล้ตัว และถ้ารู้จักใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงให้กับธุรกิจของตนเองก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำนักงาน คปภ. มีหน้าที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัย ดังนั้นจึงขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการ SME และประชาชน จะจัดการบริหารความเสี่ยงของตนเองในรูปแบบไหนและอย่างไร ในขณะเดียวกันถ้าหากทำประกันภัยแล้ว เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัย สำนักงาน คปภ. ก็มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย โดยผ่านกระบวนการพิจารณาข้อร้องเรียนโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยโดยผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถในการประกันภัย โดยไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้บริการแต่อย่างใด นอกจากนี้สำนักงาน คปภ.ยังมีกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความรวดเร็วกว่ากระบวนการฟ้องร้องศาลตามปกติ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามข้อมูลด้านประกันภัยเพิ่มเติม โทร.สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ.

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย