(ชมคลิป)รองพ่อเมืองศรีสะเกษ เปิดค่ายเยาวชน Gen Z รณรงค์ “ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ สร้างสุขภาวะที่ดี”


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์นิเวศน์ป่าชุมชนโนนใหญ่ ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนนักรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง Gen Z “เลือกไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ สร้างสุขภาวะที่ดี” ซึ่งจัดโดย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน โดยมี นายสมัคร สีหมอก นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ อนุกรรมาธิการ การป้องกันและปราบกรามยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าหน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ นายพชร บุญเหลือ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
นายพชร กล่าวว่า สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายการทำงานด้านเด็กและเยาวชน ประกอบด้วย สมาพันธ์เด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยจัดการด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การ สนับสนุนสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการเรียนรู้วิถีของชุมชนที่มีการจัดระเบียบข้อตกลงในการร่วมมือเพื่อให้เกิดการพัฒนาขึ้นในหมู่บ้านเอง และหนึ่งในนั้นคือเรื่องของการควบคุมสิ่งที่เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ อย่างเรื่องของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนกลายเป็นต้นแบบชุมชนคนสู้เหล้า
โดยมีการแบ่งเป็นฐานเรียนรู้ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ร้านค้าคุณธรรม เป็นร้านค้าที่งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา วันพระ และไม่จำหน่ายให้กับเยาวชนซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ฐานพลังความเข้มแข็งผู้นำชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง จะได้เห็นวิสัยทัศน์บทบาทของผู้นำหมู่บ้านมีความกล้าในการทำงานที่ทวนกระแสสังคม แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ซึ่งเกิดผลดีกับคนในชุมชน ฐานครอบครัวต้นแบบปลอดเหล้า การที่เป็นครอบครัวที่ไม่ดื่มหรือเลือกที่จะเลิกดื่มมาแล้วมีเหตุผลหรือปัจจัยใดและมีผลดีอย่างไร ฐานพลังท้องถิ่นร่วมใจใส่ใจเหล้าบุหรี่ จะเห็นว่าบทบาทของท้องถิ่น อย่าง อบต.มีบทบาทในการหนุนเสริมความเข้มแข็งของตนในชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาวะและสภาแวดล้อมที่ดี
และฐานพลังปราชญ์ชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง ผู้เฒ่า ผู้แก่เล่าประสบการณ์เส้นทางกว่าจะมาเป็นชุมชนคนสู้เหล้าด้วยความร่วมมือของคนชุมชน เพื่อความหวังที่จะเห็นต้นกล้าเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาในสังคมได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างชุมชน สังคมที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เยาวชนได้มาเรียนรู้จากคุณพ่อ คุณแม่ ผู้นำชุมชน ร้านค้า หมู่บ้าน ที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบระดับประเทศ ได้มาเห็น มาเรียนรู้ กับชุมชน เป็นการสร้างแกนนำของเยาวชนในการร่วมขับเคลื่อนและเป็นนักสื่อสาร การรณรงค์ และสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมด้วยตนเองได้ ผ่านการเรียนรู้จากชุมชนคนสู้เหล้า ตำบลเสียว ในมิติต่างๆ
รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เมืองและต่างอำเภอ ได้เรียนรู้วิถีชุมชนในพื้นที่ชนบท ทั้งการกิน การอยู่ และวิถีชีวิต เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของเด็ก เยาวชน ในชุมชน หมู่บ้าน สิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กและเยาวชนได้เกิดการเรียนรู้นำมาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ด้วยพลังเยาวชน สังคม ชุมชน สภาพแวดล้อมที่ดี และมีความดีเป็นทุนเพื่อสู่ความยั่งยืนต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน