(ชมคลิป)ผู้ว่าฯหนองบัวลำภู เชิญชวนเยาวชนสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย


พร้อมเป็นส่วนหนึ่ง”อนุรักษ์รำวงมาตรฐาน เยาวชนสืบสานนาฏศิลปีไทย” รักษาส่งเสริมอัตลักษณ์ของ”รำวงคองก้า” ให้เป็นของชุมชนคนลุ่มภู

เมื่อวันที่ 7 พย.63 ณ หอประชุมสำนักงานศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ”อนุรักษ์รำวงมาตรฐาน เยาวชนสืบสานนาฏศิลปีไทย” ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนในสังกัดจังหวัดหนองบัวลำภู คณะรำวงคองก้าบ้านขาม

พร้อม ผศ.ดร.มนูศักดิ์ เรืองเดช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยากรผู้ให้การอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และ ม.ราชภัฏมหาสารคาม จากนั้นผู้ว่าฯร่วมกิจกรรมรำวงคองก้าพร้อมให้สัมภาษณ์เชิญชวนเยาวชนสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ใส่ใจในมารยาทไทย มีความสามัคคีอ่อนน้อมถ่อมตนพร้อมเป็นส่วนหนึ่ง”อนุรักษ์รำวงมาตรฐาน เยาวชนสืบสานนาฏศิลปีไทย” รักษาส่งเสริมอัตลักษณ์ของ”รำวงคองก้า” ให้เป็นของชุมชนคนลุ่มภู

นางศรัณยา สุวรรณพรหม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าสืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อนุมัติให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ”อนุรักษ์รำวงมาตรฐาน เยาวชนสืบสานนาฏศิลป์ไทย” เพื่อเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมนาฏศิลป์ ระหว่างเครือข่ายทางสถาบันการศึกษานำสู่การขยายผลต่อเนื่องสืบไป อันจะเป็นการสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล : การศึกษาและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเป็นการสืบสาน รักษาและต่อยอด อนุรักษ์ไว้ซึ่งท่ารำวงมาตรฐาน ให้กับ เยาวชนได้ช่วยกันสืบสานนาฏศิลป์ไทย ให้คงอยู่สืบไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างความเข้าใจในกระบวนการรับรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งทางด้านศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญา ด้านนาฏศิลป์ไทย ระหว่างเครือข่ายทางสถาบันการศึกษาได้นำสู่การขยายผลจากรุ่นสู่รุ่น

ด้านนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวชื่นชมและยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีของไทย โดยเฉพาะการเผยแพร่ รำวงมาตรฐาน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ สาระสำคัญที่ชัดเจนก็เพื่อให้ทุกคนเกิดความรักความรักสามัคคี การมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นการสร้างกิจกรรมที่มีคุณค่าให้เยาวชนกระตุ้นสำนึกในความเป็นไปของวัฒนธรรม และก็เป็นการส่งเสริมกออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นการต่อยอดไปยังโรงเรียนต่างๆ ต่อไป

โดยเฉพาะรำวงมาตรฐานให้ร่วมกันรักษาและส่งเสริมและร่วมกันสร้างนวัตกรรมเพลงให้กับจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเฉพาะรำวงคองก้า คิดและออกแบบให้เป็นเอกลักษณ์ของคนลุ่มภู เพื่อความเป็นไทย พร้อมขอเชิญชวนเยาวชนคนหนองบัวลำภู ร่วมกันอนุรักษ์และฝึกฝนมารยาทไทย ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าวในผู้หลักผู้ใหญ่ ให้เป็นที่กล่าวขานในทางที่ไม่ดี และอยากเห็นการไหว้ หากเด็กๆทุกคนไหว้ได้อย่างสวยงาม คนที่พบเห็นจะชื่นชมในความเป็นไทยของคนหนองบัวลำภู


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู