ชัยภูมิ-รวมพล TO BE NUMBER ONE ปั่น ก้าวท้าใจ ไทคอนสาร “ไล่ยุง ลดพุง พักตับ ขยับปอด สู่…เมืองแห่งความสุข”

เมื่อ‌เวลา 09.00 น.วันที่ 5 พ.ย.63 นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการ รวมพล TO BE NUMBER ONE ปั่น ก้าวท้าใจ ไทคอนสาร “ไล่ยุง ลดพุง พักตับ ขยับปอด สู่…เมืองแห่งความสุข” โดยมีนายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอคอนสาร กล่าวรายงาน ตามที่จังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งมีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเป็นเลขานุการโครงการฯ และทางอำเภอคอนสารได้มีการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน ในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ประชาชนอำเภอคอนสาร มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้พ้นจากภัยของยาเสพติดและเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายพร้อมค่านิยมการดูแลสุขภาพให้คนชัยภูมิและคนอำเภอคอนสารมีสุขภาพที่ดี

สำหรับกิจกรรม ปั่น ก้าวท้าใจ ไทคอนสาร ไล่ยุง ลดพุง พักตับ ขยับปอด ในวันนี้เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านคอนสาร ไปยังโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารรัชมังคลาภิเษก มีนายสุทธิพงษ์ สุทธิวรารัฐกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ และปั่นต่อไปจนสิ้นสุดที่โรงเรียนคอนสารวิทยาคม มี ดร.ปิยะพล เถื่อนพาชิน ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ กิจกรรมในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภอคอนสาร ร่วมปั่นกว่า1,000 คน

พร้อมกันนี้ได้มีพิธีลงนาม MOU ร่วมกับกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำท้องถิ่น อสม.ประจำหมู่บ้าน ให้ทุกคนร่วมปั่นจนได้ระยะทาง 50 กิโลเมตร ก่อนส่งมอบป้ายปั่นทูบีนัมเบอร์วัน ต่อให้อำเภอแก้งคร้อ รับดำเนินการจัดกิจกรรมต่อไป