บึงกาฬ – เปิดการอบรมโครงการพัฒนากีฬาไทยจังหวัดบึงกาฬ

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ และสมาคมกีฬากีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดอบรมกีฬาไทยตามโครงการพัฒนากีฬาไทย จังหวัดบึงกาฬ
เมื่อเวลา 09.00น.วันที่ 5 พ.ย. 63 ดร.บุญมา พันดวง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬได้เปิดการจัดอบรมกีฬาไทยตามโครงการพัฒนากีฬาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาไทย หรือกีฬาพื้นบ้าน หรือที่เรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า กีฬาพื้นเมือง ซึ่งประเทศไทยมีกีฬาที่มีอยู่หลายร้อยชนิดกีฬา อาทิเช่น ว่าว มวยไทย กระบี่กระบอง มหากรุกไทย ตะกร้อ ตี่จับ ชักคะเย่อ วิ่งเปี้ยว สะกา เสือกินวัว แข่งเรือ แย้ลงรู มักเล่นตามฤดูกาลเช่นเวลาสงกรานต์เป็นต้น แต่ก็มีหลายชนิดได้หายไปตามกาลเวลา และอาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเรา
มีกีฬาไทยซึ่งแสดงถึงศิลปและวัฒนธรรมประจำชาติ ตั้งแต่โบราณมาตราบจนถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งหาก ไม่มีการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีการเล่นกีฬาไทย อาจทำให้กีฬาที่แสดงถึงความเป็นไทย เป็นวัฒนธรรมประจำชาติไทยหายไปตามกาลเวลา
กีฬาไทย หรือกีฬาพื้นบ้าน หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กีฬาพื้นเมือง ถือเป็นกิจกรรมที่สามารถช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ในการสืบทอดมรดกไทย มีที่มาตั้งแต่สมัยของกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ เป็นกิจกรรมกีฬา ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังได้แสดงถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยก่อน โดยสังเกตได้จากอุปกรณ์ในการเล่นที่จะแตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคในประเทศไทยกีฬาพื้นบ้าน
ไม่ได้เน้นในเรื่องของความเป็นเลิศเชิงทักษะกีฬา แต่เป็นกีฬามวลชนกีฬาสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ เล่นได้ทุกเพศ ทุกวัย และเป็นการแข่งขันที่เล่นกันแบบอิสระมุ่งเน้นเพื่อเป็นการเล่นออกกำลังกาย เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน และเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
ดร.บุญมา พันดวง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬยังกล่าวอีกว่า หากเราไม่มีการส่งเสริมให้มีการเล่น หรือแข่งขันกีฬาไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลัง หลายชนิดกีฬาที่ยังมีการเล่นในปัจจุบันอาจมีการหายไปตามกาลเวลา ซึ่งบางชนิดกีฬาเป็นกีฬาที่ช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางด้านกีฬาไทยของชาติ เป็นภาพสะท้อนให้เห็นและเข้าใจชีวิต ความเป็นอยู่ รวมทั้งวัฒนธรรมแบบไทยๆ ที่สามารถซึมซับรับได้ จากการเล่นกีฬาพื้นเมืองไทย โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ผ่านการเล่นกีฬาไทย ใช้ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานที่ไม่ยุ่งยาก สลับซับซ้อน
ปวิณชัย บุญพิเชฐ บึงกาฬ