อบจ.หนองบัวลำภู หัวใจรับใช้ประชาชนเตรียมการแก้ปัญหาภัยแล้ง


ด้วยการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อเกษตรกร ตรงจุด ลดต้นทุน สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้เกษตรกร” ตามแนวนโยบายเริ่มต้นโดย นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู “เริ่มต้นจากความขาดแคลนสู่การเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส”
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้การบริหารจัดการของนายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวว่าประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภูโดยส่วนใหญ่มีอาชีพพื้นฐานคือเกษตรกร สิ่งที่เกษตรกรเป็นทุกข์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำเป็นต้องอาศัยน้ำๆคือชีวิต น้ำคือปัจจัยพื้นฐาน หากไม่มีน้ำแล้วต่อให้ขยันอดทนแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสได้ทำการเกษตร เกษตรกรจะประสบความสำเร็จแบบเศรษฐกิจพอเพียงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำ
โดยที่จังหวัดหนองบัวลําภู มีพื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 1.7 ล้านไร่มีระบบชลประทานเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ไม่มีแม่น้ำหลักขนาดใหญ่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ทำให้เกษตรกรขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ต้องมีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากในการลงทุนในปัจจัยพื้นฐานในการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ทำให้ครอบครัวเกษตรกรต้องประสบภาวะความขาดแคลนรายได้ สังเกตได้จากปีใดมีภัยแล้งหรือพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่จะมีรายได้ลดลงทำให้การค้าการขายภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดแย่ลงไปด้วย ทั้งๆที่รู้ว่าน้ำคือชีวิต น้ำคือปัจจัยสำคัญ ทำไมเกษตรกร จึงไม่หาแหล่งน้ำให้กับตนเองในการทำการเกษตร
ในช่วงเริ่มต้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นกับเกษตรกรว่าทำไมไม่ขุดสระขุด เจาะบ่อบาดาลเอาน้ำมาใช้ทำการเกษตรจะได้มีรายได้ทั้งปี คำตอบคือค่าใช้จ่ายสูง ไม่มีเงินลงทุน ในการขุดสระ เจาะบ่อบาดาลซึ่งต้องใช้เงินหลายหมื่นบาท นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงได้ตัดสินใจเชิงนโยบายในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา โดยมุ่งเน้นไปที่คนกลุ่มใหญ่คือเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพเป็นฐานรากทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งภายในจังหวัดได้ โดยกำหนดการทำงานไปที่จุดที่เป็นหัวใจสำคัญคือน้ำเพื่อการเกษตร เป้าหมายคือจัดหาน้ำให้กับเกษตรกร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.แหล่งน้ำบนดิน จัดหาแหล่งเก็บน้ำในไร่นาในหน้าฝนไว้ใช้หน้าแล้ง 2.แหล่งน้ำใต้ดิน นำน้ำบาดาลมาใช้เพื่อทำการเกษตรและประกันความเสี่ยงที่พืชผลทางการเกษตรเสียหายจากภาวะภัยแล้ง
เมื่อได้เป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจนแล้วยังมีสิ่งที่ต้องตัดสินใจอีกคือจะใช้วิธีการใดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น มีทางเลือกคือ 1.จ้างผู้รับเหมาดำเนินการ ข้อเสียคือ มีค่าใช้จ่ายสูง ยุ่งยากในการกำกับ จัดซื้อจัดจ้าง ที่สำคัญกระบวนการในการคัดเลือกเกษตรกรที่จะได้รับอาจมีการแย่งกันเนื่องจากเป็นโครงการฟรีใช้งบประมาณของ อบจ.ทั้งหมดซึ่งอาจได้กลุ่มที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในการทำการเกษตรจริงๆ 2.จัดหาเครื่องจักรกล รถขุดแม็คโฮ รถขุดเจาะบ่อบาดาลมาดำเนินการเอง โดยให้เกษตรกรที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำในการประกอบอาชีพร่วมโครงการโดย สมทบค่าน้ำมันเชื้อเพลิง มีข้อดีคือ ได้กลุ่มเป้าหมายตรงกับความต้องการจริงๆเพราะเกษตรกรต้องร่วมจ่ายด้วย หากไม่มีโครงการที่จะทำการเกษตรคงไม่ควักเงินในกระเป๋ามาร่วมจ่ายสมทบกับ อบจ. แม้ไม่ฟรีแต่ลดต้นทุนได้คุ้มค่า”
หมอศราวุธฯนายก อบจ.หนองบัวลำภู กล่าวเพิ่มเติมว่า อบจ.หนองบัวลำภู มีงบประมาณในการพัฒนาในแต่ละปีจำนวนน้อยมากเป็นข้อจำกัดหนึ่งในการตัดสินใจเชิงนโยบาย” สุดท้ายจึงได้ตัดสินใจเลือกแนวทางที่ 2 คือ การพัฒนาศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.หนองบัวลำภู ด้วยการจัดหาเครื่องจักรกล รถขุดแม็คโฮ รถขุดเจาะบ่อบาดาลมาดำเนินการเอง แต่ในช่วงเริ่มต้นเพื่อความมั่นใจว่านโยบายจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติอย่างได้ผลและยั่งยืนตลอดไป
อบจ.หนองบัวลำภู จึงได้ทดลองศึกษาจากการลงมือจริงและประเมินความคุ้มค่าความพึงพอใจของเกษตรกรก่อน โดยเริ่มจากจัดหารถขุดแม๊คโฮ 1 ชุด รถขุดเจาะบ่อบาดาล 2 ชุดเพื่อทดลองปฏิบัติและวิเคราะห์ต้นทุนในการดำเนินการเปรียบเทียบรายจ่ายที่เกษตรกรต้องใช้กับการที่ต้องจ้างเอกชนดำเนินการ พบว่าสามารถลดต้นทุนให้เกษตรกรได้จริงและเกษตรกรมีความต้องการและพึงพอใจมาก ต่อมาจึงได้จัดหาเครื่องจักรเพิ่มเติมอีกจนปัจจุบันศูนย์เครื่องจักรกลอบจ.หนองบัวลำภูภายใต้การบริหารงานของกลุ่มรักหนองบัวมีเครื่องจักรกลดังนี้ รถขุดแม็คโฮ จำนวน 7 ชุด รถขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 16 ชุดดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรได้ตลอดทั้งปี ทำให้เกษตรกรชาวหนองบัวลำภูมีน้ำในการทำการเกษตรสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดต้นทุนได้จริง
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู