ขอนแก่น(ชมคลิป)กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดพิธีทอดองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2563  วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีทอดองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีพุทธศักราช 2563 พร้อมด้วย นายจงคล้าย วรพงศธร นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะผู้บริหาร ร่วมถวายตาลปัตร และประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 10 รูป ทั้งนี้ได้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดพิธีสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน สืบเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น้อมนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ท่านเจ้าคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รองศาสตราจารย์ ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุพาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระมหาเถระผู้ทรงสมณศักดิ์ พระภิกษุ สามเณร ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ อาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาร่วมอนุโมทนาบุญกับจ้าภาพที่ขอ พระราชทานผ้าพระกฐิน

สำหรับกฐินพระราชทาน เป็นผ้าพระกฐินที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายยังพระอารามหลวงต่าง ๆ นอกเหนือจากพระอารามหลวงสำคัญ ที่ทรงกำหนดไว้จำนวน 18 พระอาราม เนื่องจากในปัจจุบันพระอารามหลวงมีจำนวนมาก จึงเปิดโอกาสให้ กระทรวง กรมต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคคลทั่วไปที่สมควร ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินไปถวาย และผู้ที่ได้รับพระราชทานจะเพิ่มไทยธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามกำลัง ศรัทธาของแต่ละบุคคลก็สามารถทำได้

โดยในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดฯ พะราชทานผ้าพระกฐินให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา และพันธุ์พืช ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำมาถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง