(ชมคลิป)หนองบัวลำภู เขต 1 ติวเข้มกระบวนการคิดและนำเสนอให้ครูและนักเรียนสร้างจิตสำนึกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

หนองบัวลำภู เขต 1 ติวเข้มกระบวนการคิดและนำเสนอให้ครูและนักเรียนสร้างจิตสำนึกป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 2-3 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติ โคโรนา 2019 (COVID – 19 )โดยมี นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นางอัจฉรียา พงษ์ภูริจำรัส ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะวิทยากร ครูผู้รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน และนักเรียน รวมทั้งสิ้น 250 คน
นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวว่าการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19 ) ในวันนี้ สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในยุทธศาสตร์ที่ 21 พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงาน บูรณาการการปฏิบัติงาน เพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมในทุกมิติ โดยเน้นกระบวนการคิดในกลุ่มสีและนำเสนอทั้งในส่วนของครูและนักเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ
รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวถึงปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกัน และแก้ไข โดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และทุกหน่วยงานได้เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในคน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19 ) โดยขอให้สถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังและป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ วัตถุประสงค์ รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 )


นางอัจฉรียาฯผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวเพิ่มเติมว่าด้วยเหตุนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จึงดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันยาเสพติด ภายใต้แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติด โดยผนวกเนื้อหาร่วมกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพระบาทของโรคติดเชื้อไวรัสโรโร นา 2019 (COVID – 19 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานศึกษาในสังกัด และทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู