ร้อยเอ็ด-ขนส่งเมืองเกินร้อยจัดให้ “วันเสาร์เราไม่หยุด” เพื่อเติมสุขแก่ประชาชน

นายกฤษฎา มะลิซ้อน ขนส่งจังหวัดร้อยอ็ด แจ้งว่า ปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการที่สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความแออัด ส่งผลกระทบต่อความสะดวก รวดเร็ว ในการให้บริการประชาชน โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำเป็นต้องใช้ชีวิตประจำวันแบบ New Nomal ประกอบกับมีประชาชนบางกลุ่ม ที่ทำงานประจำไม่สามารถมาใช้บริการตามปกติได้

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้พัฒนากระบวนการ ให้บริการรับชำระภาษีประจำปี ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
โดยให้บริการในวันหยุดราชการ ตามโครงการ “วันเสาร์ เราไม่หยุด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ ในอันที่จะช่วยทำให้ลดความแออัด ประชาชนจะได้ประหยัดค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเสียวลาในการเดินทางมาติดต่อในวันเวลาราชการ

โดยมีการเปิดให้บริการทุกวันเสาร์ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด(แห่งที่ 1 ) ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่16 บ้านโนนเมือง ถนนแจ้งสนิท ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ดังนี้

1.การต่อทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เลื่อนล้อต่อภาษี (DRIVE THRU FOR TAX)
2.การต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมใบอนุญาตขับขี่ออนไลน์ หรือ ผ่านการอบรมภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานขนส่ง) หลักฐาน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม/ใบแจ้งหาย /บัตรประจำตัวประชาชน


3. การเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หลักฐานใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม /ใบแจ้งหาย /บัตรประจำตัวประชาชน/ใบรับรองแพทย์ (ออกไม่เกิน1 เดือน)
4. การออกใบแทนใบอนุญาตขับรถที่ชำรุดหรือสูญหายและการแก้ไรายการในใบอนุญาตขับรถ
หลักฐาน ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม/ใบแจ้งหาย /บัตรประจำตัวประชาชน
5. การทำใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ “ใบขับขี่สากล” หลักฐาน (สำเนาหนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (พร้อมฉบับจริง) สำเนาประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)
สำเนาใบขับขี่รถส่วนบุคคล หรือ ตลอดชีพ (พร้อมฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุ (พร้อมฉบับจริง) รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถ่ายต้องไม่เกิน 6 เดือน) โดยถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือสวมแว่นตาสีเข้ม, ไม่มีภาพวิวหลังรูป สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-นามสกุล, ทะเบียนสมรสหรือใบหย่า

ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 -15.30 น. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด แห่งที่ 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 43624 153 หรือสายด่วน 1584