ขอนแก่น-รพ.สิรินธร ต้อนรับคณะเยี่ยมประเมินคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนาฯ

วันนี้ (25 ก.ย.63) นพ.วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และนพ.ศักดิ์ชัย เกียรติอำนวย รองผู้อำนวยการฯ ด้านบริการปฐมภูมิ ทพ.สุวิทย์ ศุภวิโรจน์เลิศ รองผู้อำนวยการฯ ด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ร่วมกันต้อนรับ พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร นายกสมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย วาระ ปี พ.ศ.2563-2565 คณะอนุกรรมการคัดเลือกเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปี พ.ศ.2563 และ ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ หัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมประเมินและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ของ นพ.ภัทรนนท์ บุณยอุดมศาสตร์ ซึ่งเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและถูกเสนอชื่อเป็นผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้รับรางวัลในปีนี้

สำหรับการคัดเลือกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดีเด่น รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ากัลยาณีวัฒนาฯ นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวให้สังคม ให้สังคมได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์ท่านอื่นๆ ที่ดำเนินการโดย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยโครงการแพทย์ชนบทคืนถิ่น “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” ร่วมกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ(สสป.) สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

ทั้งนี้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เป็นแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการบริการสุขภาพของประเทศ โดยเน้นการทำงานด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ ที่เน้นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่อเนื่อง ในการทำงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมีการปฏิบัติหน้าที่ในหลายระดับ ทั้งส่วนของงานบริหาร ได้แก่ การบริหารจัดการทั้งในโรงพยาบาลและในหน่วยบริการปฐมภูมิ ร่วมกับเครือข่ายงานบริการ เน้นการบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ด้านวิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนบริการวิชาการแก่ทีมงานและชุมชน งานวิจัย การพัฒนาระบบงาน รวมไปถึงการเป็นอาจารย์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์แก่แพทย์ นักศึกษาแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพ

ในการนี้ นพ.ภัทรนนท์ บุณยอุดมศาสตร์ ได้นำเสนอผลการการขับเคลื่อนงานบริการปฐมภูมิ และงานเวชศาสตร์ครอบครัว โดยยึดหลัก Policy to principle to practice ที่เห็นผลชัด วัดผลได้ ประกอบด้วยผลงานการจัดบริการเวชศาสตร์ครอบครัว ครอบคลุมพื้นที่ 100% การจัดตั้งศูนย์ฝึกแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพ ลดแออัดภายในโรงพยาบาล โดยเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ และขับเคลื่อนงานผ่านเครือข่าย ระดับท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดด้วย.
///////// ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น /////////