หนองคาย – เทศบาลเมืองหนองคาย ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลเมืองหนองคาย ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลเมืองหนองคาย
ที่ ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคาย , ประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกับประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองหนองคาย ตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ซึ่ง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 17 (1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ แนวทางการปฎิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน มาประกอบการจัดทำแนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองหนองคาย ได้ประกาศสัดส่วนประชาคมของเทศบาลเมืองหนองคาย ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564
การประชุมครั้งนี้ มีหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนมาก และมีผู้เสนอให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการที่รัฐบาลจะเปิดประเทศ ในอนาคตอันใกล้ หลังจากเจอพิษโควิด-19 มายาวนาน เนื่องจาก จ.หนองคาย เป็นเมืองหน้าด่าน เมืองท่องเที่ยว ทางด้านวัฒนธรรม มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย :ฤาษีลภ-ปวีณา//จ.หนองคาย