มุกดาหาร(ชมคลิป)จัดพิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ทุนการศึกษา โรงเรียนมุกดาลัย


จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ทุนการศึกษาประจำปีและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับ โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร
พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปในพิธีประทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน ทุนการศึกษาประจำ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับ โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2563 พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชูปถัมภ์ เสด็จยังห้องประชุม 1โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี และทรงเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง คณะกรรมการสานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครูนักเรียนเฝ้ารับเสด็จ
จากนั้นเป็นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับโรงเรียนมุกดาลัย โดยพลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล ประธานมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ 6 และสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ กับนายชาติชาย ก่อคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย บันทึกข้อตกลงดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุน เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด และเผยแผ่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอฯ และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณลักษณะพลเมืองที่พึงประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน รวมทั้งครูอาจารย์และบุคลากร ผู้ล้วนเป็นกำลังสำคัญของชาติ
ต่อจากนั้น พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานโอกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เข้าเฝ้ารับประทานพระกรุณา ดังนี้
1) รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตน จำนวน 1 ราย
2) เข็มที่ระลึก ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 1 ราย
3) เข็มที่ระลึกข้าราชการครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนมุกดาลัย เป็นระยะเวลา 30 ปี จำนวน 2 ราย 20 ปี จำนวน 2 ราย และ10 ปี จำนวน 11 ราย
4) เกียรติบัตรผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาการศึกษา จำนวน 22ราย ประกอบด้วย คณะกรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 10 ราย และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนมุกดาลัย จำนวน 12 ราย
5) เกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน โรงเรียนเครือข่ายสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี จำนวน 1 ราย
เสร็จแล้ว พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ประทานโอวาทความตอนหนึ่งว่า เกียรติคุณที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา คือสุจริตธรรมและความรับผิดชอบต่อภารกิจ ในอันที่จะปลูกฝังสั่งสอนและสร้างสรรค์เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ


อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร