ขอนแก่น-อบต.โสกนกเต็น เปิดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน


นายสมาน ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ .ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ณ.บ้านหนองบัวสันติสุข ต.โสกนกเต็น อ.พล จ.ขอนแก่น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน มีประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ ส.อบต. เข้าร่วม
นายสมาน เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ .ส่งเสริมสุขภาพในชุมชน โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโสกนกเต็น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ โดยให้มีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น การสนับสนุนให้หมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลโสกนกเต็น เสนอโครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ประชาชนในชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ
นายสมาน กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น ได้เชิญวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมภาพตำบลโสกนกเต็น ในการบรรยาย อบรม ให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้ทำอย่างต่อเนื่องมากว่า 10โครงการในชุมชนได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง หมู่บ้านในเขตชุมชน11 แห่ง และ โรงเรียนจำนวน 4 โรง
สรุป ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพก็คือประชาชนได้เข้าถึงการจัดบริการสาธารณสุขได้มากขึ้น ประชาชนมีบทบาทเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ การจัดการสุขภาพของชุมชน มีการจัดบริการสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทหรือปัญหาของพื้นที่ เกิดความมั่น ใจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทุกกลุ่มวัย.
ศิริชัย วนาทรัพย์ดำรง/ขอนแก่น ภาพ-ข่าว