ทั่วไทย – เกษตรจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมการขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร


นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมการขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยมี นายนาวิน สุธรรมเม็ง ปลัดอาวุโสอำเภอดอกคำใต้ พันเอก ปิยะชาติ พรมนาทม หัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 34 ร้อยโท จงรักษ์ ภาชนะ ช่วยราชการ กองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 34 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรม
นายนฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยากล่าวว่า การจัดกิจกรรมการขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในครั้งนี้ นับว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม การบริหารจัดการเชื้อเพลิง การพัฒนาความร่วมมือขับเคลื่อนกลไกทุกระดับและสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนให้มีการบริหารจัดการปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน มลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปสู่การพัฒนาในมิติอื่นๆ เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
จึงขอให้ทุกหน่วยงาน ใช้โอกาสนี้ในการร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์