เลย(ชมคลิป)กรมศุลกากรเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่หลังใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวการค้าชายแดน


วันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ด่านศุลกากรท่าลี่หลังใหม่ ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่หลังใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในจังหวัดเลย และเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าข้ามแดน มีนายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงเจ้าเมืองแก่นท้าว และหัวหน้าพาสี ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมงานดังกล่าว สำหรับภายในงานประกอบด้วยพิธีสงฆ์ และกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) มอบเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลท่าลี่ จำนวน 100,000 บาท พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม ให้แก่ โรงเรียนท่าลี่วิทยา และโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โรงเรียนละ 10,000 บาท


นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดเลยมีการค้าชายแดนที่เจริญก้าวหน้า อีกทั้งเป็นบริเวณที่มีเส้นทางทั้งทางถนน และทางรถไฟที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ ด่านศุลกากรท่าลี่ จึงถือเป็นด่านศุลกากรที่มีความสำคัญต่อการค้าชายแดนเป็นประตูทางการค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านของไทย การก่อสร้างอาคารทำการด่านศุลกากรท่าลี่หลังใหม่นี้ จะช่วยทำให้กระบวนการตรวจสอบสินค้า มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดน ช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการควบคุมตรวจสอบการขนส่งสินค้า ภายใต้นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 อีกด้วย


โดยด่านศุลกากรท่าลี่เป็นด่านศุลกากรทางบกติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในจังหวัดเลย จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอท่าลี่ อำเภอภูเรือ อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว และจังหวัดชัยภูมิ 1 อำเภอ มีด่านพรมแดน 1 แห่ง คือ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีจุดผ่อนปรนการค้าจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ จุดผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า และจุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ สำหรับโครงการอาคารที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่หลังใหม่นี้ ปัจจุบันมีนายศิริชัย คุณาบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 และนายเชาว์ เฉลิมเกียรติ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เป็นผู้กำกับดูแล ตั้งอยู่บนด่านท่าลี่แห่งเดิม ในพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ ประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ อาคารที่ทำการด่านศุลกากรท่าลี่หลังใหม่ อาคารคลังของกลาง และบ้านพักข้าราชการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2563 ใช้งบก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 62,800,000 บาท

ทั้งนี้กรมศุลกากรยังคงยึดมั่นในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากรเพื่อให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพและพร้อมเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย