(ชมคลิป)จังหวัดเลย จัดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยภูเขา


วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตูบค้อตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาประจำปี 2563 โดยมี นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ชาวบ้านชนเผ่าม้ง เข้าร่วมงาน
นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวว่า การแข่ง ขันกีฬาชาวไทยภูเขา ได้มีการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการจัด ต่อมาเมื่อปี 2549 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบ ให้กรมพลศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขัน ซึ่งในปีนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้น โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า ตูบค้อเกม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมฟื้นฟู ภูมิปัญญา ในการสร้างเสริมสุขภาพของชาวไทยภูเขาและสร้างจิตสำนึก ให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะ ชาวไทยภูเขาที่มีความสนใจและแสดงความ สามารถในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและนำประสบการณ์จากการแข่งขันไปใช้ในกลุ่มของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขา มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อลดปัญหาและ ความเสี่ยงในด้านยาเสพติดจากกลุ่มชาวไทยภูเขา เพื่ออนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยภูเขาให้ยาวนานสืบไป
ทั้งนี้ในการแข่งกีฬาชาวไทยภูเขาชนเผ่าม้ง มีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านตูบค้อหมู่ที่ 6 และบ้านตูบค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 284 คน แยกเป็นนักกีฬาชายจำนวน 140 คน นักกีฬาหญิง จำนวน 88 คน เจ้าหน้าที่ทีมงานจำนวน 50 คน โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล 5 ชนิดได้แก่ ฟุตบอลชาย 7 คน วอลเล่ย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตองคู่ชาย-คู่หญิง ชักกะเย่อทีมผสมชาย-หญิง นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีก 4 ชนิดได้แก่ ยิงหน้าไม้ พุ่งหอกซัด ขว้างมีดสั้น และเป่าลูกดอก อีกด้วย
ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย