มุกดาหาร(ชมคลิป)หนองสูงจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง วิถีผู้ไทย

อำเภอหนองสูง จัดมหกรรมกีฬาเยาวชนเมืองหนองสูง และกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสร้างกระแสรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีกิจกรรมทางกาย ห่างไกลยาเสพติด ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง “ 5 ดี วิถีผู้ไทย ครั้งที่ 39 “
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดมหกรรมกีฬาเยาวชนเมืองหนองสูง และกิจกรรมเดิน-วิ่ง “5 ดี วิถีผู้ไทย ครั้งที่ 39 ” โดยมีนายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง นายวรินทร์ จันปุ่ม ประธานชมรมกีฬาเมืองหนองสูง นายประพันธ์ คนหาญ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ลานถนนคนเดินอำเภอหนองสูง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหนองสูง กล่าวว่า อำเภอหนองสูงร่วมกับชมรมกีฬาเมืองหนองสูงและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหนองสูง (พชอ.) จัดมหกรรมกีฬาเยาวชนหนองสูงขึ้นเพื่อสร้างกระแสรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีกิจกรรมทางกาย ห่างไกลยาเสพติด ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง 5 ดี วิถีผู้ไทย ของอำเภอหนองสูงคือ คนดี การศึกษาดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี และรายได้ดี ก้าวสู่หนองสูงเมืองแห่งความสุข
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การจัดมหกรรมกีฬาเยาวชนเมืองหนองสูง และกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ 5 ดี วิถีผู้ไทย ครั้งที่ 39 ” ในครั้งนี้ เป็นการสร้างกระแสรณรงค์ให้เยาวชนทุกกลุ่มวัยได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง จะได้ห่างไกลยาเสพติดและมีร่างกายแข็งแรง เป็นการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ให้ใส่ใจรักสุขภาพ รักการออกกำลังกายและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมผู้ไทยหนองสูง เป็นที่น่าชื่นชมชาวอำเภอหนองสูงที่ได้จัดกิจกรรมที่ดีขึ้นในครั้งนี้


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร