(ชมคลิป)วัฒนธรรมจังหวัดเลยจัดอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมภายใต้ โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม


วันที่ 28 ส.ค. 63 ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดเลย (พืชสวน) หมู่ที่ 9 บ้านติดต่อ ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นางรวงทอง พลธิราช วัฒนธรรมจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม มี วิทยากรและคณะ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครู อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเลย เข้ารวมการอบรม


นางพัทธนันท์ ชุมพล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า จากปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม มีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นส่งผล ให้ประเทศมีความอ่อนแอ และไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงและเข้มแข็ง เข้มแข็ง ภาครัฐ มีความพยายามที่จะหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปลูกฝังและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ให้มีค่านิยมและจิตสำนึกที่ดี มีความเข้มแข็งทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง มีทักษะชีวิตและสามารถนำพาตนเอง ให้เติบโตอย่างเหมาะสมตามช่วงอายุ


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหา จึงได้จัดอบรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทและภารกิจการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเป็นวิทยากรและเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่การรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และการสร้างภูมิคุ้มกัน มีการขยายเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น และจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม จัดให้มีกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ “ภารกิจ บทบาทหน้าที่การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม” “ชีวิตใหม่ (New Normal) ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในสถานการณ์โควิด -19” “การรู้เท่าทันสื่อ การใช้สื่ออย่างปลอดภัย และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย