(ชมคลิป)สกสค.หนองบัวลำภู สร้างเครือข่ายองค์ความรู้สู่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.ทุกสังกัด


วันนี้(15 ส.ค.63)ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู (สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู) จัดประชุมชี้แจงเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.สำหรับสมาชิกทุกสังกัดในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลกรทางการศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู (สำนักงาน สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู)มี ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด และข้าราชการครูบำนาญ เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน
ดร.สุเทพ บุญเติม ผอ.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโดยที่สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. เป็นหน่วยงานที่ดูแลส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลอื่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. ช.พ.ส. ซึ่งเป็นบุคลากรสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติิ ในการประชุมชี้แจงในวันนี้ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู คาดหวังให้สมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส. ได้เข้าใจถึงหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ของการเป็นสมาชิกตลอดจนมีการเสนอแนะความคิดเห็น ในการนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนากิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.
นอกจากนั้น สนง.สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ต้องการให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทภารกิจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ที่เกี่ยวกับการฌาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ถูกต้อง ในอันที่จะให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. มีความเข้าใจในกิจการฌาปนกิจ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ที่ถูกต้องและเป็นจริง รวมถึงเพื่อให้สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการดำเนินกิจการฌาปนกิจ ช.พ.ค.ช พ.ส. ให้เป็นไปตามความต้องการของสมาชิก ช.พ.ค.- ช.พ.ส..ในอันที่จะสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดหนองบัวลำภู ต่อการดำเนินกิจการ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ในขณะเดียวกันผู้แทนธนาคารออมสิน สาขาหนองบัวลำภู ได้ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพักชำระหนี้และการต่ออายุกรมธรรม์ประกันชีวิต ของสมาชิกที่กู้เงิน ช.พ.ค.และ ช.พ.ส.ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค.และ ช.พ.ส. และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกทั้งที่เป็นลูกหนี้เสียและลูกหนี้ปกติ ในช่วงวิกฤติโควิด-19 รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมได้สอบถามประเด็นและข้อสงสัยของสมาชิกที่เป็นผู้กู้และผู้ค้ำประกันต้องรับผิดชอบกรณีเกิดการฟ้องร้องของธนาคาร

ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู