มรภ.ศรีสะเกษ ผุดโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ ราชภัฏสร้างสรรค์ชุมชนกูย กวย ส่วยศรีสะเกษ


เมื่อเร็วๆนี้ ที่วัดบ้านเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการวัฒนธรรม สัมพันธ์ราชภัฏสร้างสรรค์ชุมชนกูย กวย ส่วยศรีสะเกษ ปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ ผศ.อธิชาติ บุญญยศยิ่ง รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการและงานทะเบียน และผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล รอง ผอ.สำนักส่งเสริมบริการวิชาการ มรภ.ศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยท้องถิ่น เพื่อพัฒนาร่วมกับชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมั่นคงทางวัฒนธรรม เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ประวัติความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธ์กูย กวย ส่วยศรีสะเกษ เพื่อขยายผลกิจกรรมท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเก็บรวบรวมเป็นเอกสารทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่สู่สังคมและให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป
ผศ.ดร.อาสนะ กล่าวว่า เนื่องจาก งานศิลปะและวัฒนธรรม เป็นหน่วยหนึ่งที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และมีความสอดคล้องกับปรัชญาพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยมีความตระหนักเสมอว่า ศิลปะวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าที่สำคัญของท้องถิ่น มรภ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญนอกเหนือจากการส่งเสริมกิจกรรมด้านการเรียนการสอนแล้ว จึงเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการทนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อเชิดชูและเสริมสร้างสำนึกรักษ์ท้องถิ่น ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน
ดังนั้นงานศิลปะวัฒนธรรมจึงได้จัดโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์ ราชภัฏสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีชาติพันธุ์ กูย กวย ส่วยศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ โดยมีเป้าหมาย เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลและผลงานทางศิลปะ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นศรีสะเกษและใกล้เคียง เพื่อจัดแสดงในศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม เพื่อศึกษา ค้นคว้าและวิจัยศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยเน้นภูมิปัญญาไทย จัดการเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยโดยให้ทางงานศิลปะและวัฒนธรรมเป็นศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรม และ ให้บริการทางวิชาการแก่นักเรียนนักศึกษาและชุมชนในรูปแบบต่างๆเช่นการบรรยายการสาธิตการจัดนิทรรศการ และให้บริการข้อมูลทางวัฒนธรรมแก่ผู้สนใจ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายกับท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมเพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาต่อไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน