ยโสธร – กำหนดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ

จังหวัดยโสธรได้ร่วมกับจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ กำหนดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูลอัศจรรย์ฝ้ายทอมือ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ผ้าทอ ได้แก่ ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมครามที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดภาคอีสาน และเป็นอัตลักษณ์ของในแต่ละจังหวัด อีกทั้งเป็นแหล่งผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมครามที่สำคัญของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในภาคอีสาน ซึ่งจังหวัดยโสธรได้ร่วมกำหนดเส้นทางแหล่งท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขง ชี มูล อัศจรรย์ฝ้ายทอมือ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ มีความเป็นสากลมากขึ้น และความนิยมในต่างประเทศในด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านผ้าทอของไทย ดังนั้นการจะให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผ้าทอของอีสาน เป็นที่นิยมและต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น จึงมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสาน ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานมีความเป็นสากลเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกสามารถขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้า และสร้างความเข้าใจเรื่องผ้าทอทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการรับรู้อย่างกว้างขวางเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เชิงรุกและสร้างช่องทางสื่อสารให้มีข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอย่างสม่ำเสมอทำให้เกิดการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้อง และลดการบิดเบือนข้อมูลในช่องทางที่ไม่เป็นทางการพร้อมกันนั้นยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการและส่งเสริมความรู้ทักษะในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์แก่กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนซึ่งมีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 40 กลุ่มเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก